Adelen State te Berlikum

Ligging Deze state stond bij Berlikum, gemeente Menaldumadeel.

Kaartje met de States rond Berlikum en Wier


Ontstaan Wanneer deze State is ontstaan is onbekend.
Geschiedenis In enkele oude bronnen wordt vermeld dat in Berlikum een stins/state van de oorspronkelijk uit Sexbierum afkomstige familie Adelen heeft gestaan. De ‘Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’ vermeldt rond 1775 “Weleer zag men hier ook nog de Staten Adelen en Eyssinga; doch deze beiden zijn ook reeds voor veele jaaren vernietigd”.
Het is niet met zekerheid bekend waar deze State heeft gestaan, maar mogelijk was dit de s(t)ate tussen Berlikum en Wier die Eekhoff vermeldt onder de naam Hooghiem en ook bekend staat als Asinga.
Bewoners fam. Adelen
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland" ca. 1775
"Skiednis fan Menameradiel" red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
Afb. 1: J. Leemburg