Aebinga State te Hallum

Ligging Aebinga State zou gestaan hebben aan de Hegebuorren op de dorpsterp van Hallum, gem. Ferwerderadeel, net ten oosten van Offingaburg.
Ontstaan Het is niet duidelijk wanneer het huis gebouwd is, maar bestond in de 17e eeuw.
Geschiedenis Of er in het geval van dit huis sprake is van een state is niet duidelijk. Mogelijk is het nooit méér geweest dan een voornaam herenhuis.
Cannegieter vermeldt aan het einde van zijn artikel over Offinga State (F.V.A. 1897) dat er een Aebinga State gestaan zou hebben aan de Hoge Buurt (Hegebuorren) met uitrit van de stallingen aan de Lange Buren (Langebuorren) via een pad dat later De Baaierd genoemd werd.

Op de kadastrale minuut is een open en vrij rechthoekig terrein te herkennen dat de plaats van dit huis geweest kan zijn. Het perceel grensde aan de oostelijke gracht van Offingaburg. Aebinga zou identiek zijn met "Het Hooguis". Dit komt in het Register van den Aanbreng van 1511 voor op naam van Sypke to Haghehuus. Uit de naam "Hooghuis" valt af te leiden dat dit de woning was van de (dorps)rechter en zal dan in 1511 reeds een zekere status gehad hebben.
Na de Van Aebinga’s zou de familie Van Burmania het huis in eigendom hebben gehad.
Jonkheer Sjuck van Burmania verkocht het huis Aebinga in 1716 aan Jacob Jansen IJssel.

Het zou in 1783 nog bestaan hebben en toen in eigendom zijn geweest van Vrouwe W. E. van Aylva douairière van Sixma. Zij stierf in dat jaar. In de stemkohieren vinden we geen van beide namen. Wel bezaten zuster en broers Sixma als erfgenamen van hun moeder verschillende stemdragende boerderijen en hornlegers in Hallum.
De familie Waslander heeft er tussen 1740 en 1803 gewoond. De luitenant-generaal Abraham Waslander overleed hier op 24 april 1803.
In 1874 kocht de toenmalige christelijk-gereformeerde kerk het pand en liet het pand afbreken. Op de vrijgekomen grond werd in dat jaar een pastorie gebouwd. De eerste bewoner van het nieuwe huis was ds. J. van Anker, die er slechts 2 jaar gewoonde heeft.
Bewoners 1511 Sypke to Haghehuus
fam. Van Aebinga
fam. Van Burmania
1740 - 1803 fam. Waslander
1874 christelijk-gereformeerde kerk
Huidige doeleinden Particuliere bewoning.
Opengesteld De voormalige pastorie is particulier bewoond en niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
D. Cannegieter, Geschiedkundige herinneringen van Hallum, artikelen in de Friesche Almanak van 1851 en 1852
Artikel in Friesch Dagblad omstreeks 1975 (?)
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel, 1981