Aesgemastins te Peins

Ligging Deze stins stond bij Peins, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins komt al in 1437 voor.
Geschiedenis De familie Aesgema stierf halverwege de 15e eeuw in mannelijke lijn uit en de stins vererfde meerdere keren via een erfdochter op andere families, zoals Herema, Haerda, Aylva en Fons. Het gevolg van het uitsterven in mannelijk lijn van de familie Aeagema was dat de stins in verloop van de tijd degradeerde tot een gewone boerderij.
Zo komen we in 1437 Gerrolt Herema van Tzum als eigenaar van Aesgema tegen. Hij had een dochter die met een lid uit de familie Haerda trouwde. Door haar huwelijk vererfde de stins in de familie Haerda.

Ook dit echtpaar kreeg een dochter, die zich Auck Haerda thoe Aesgema noemde. Door haar huwelijk met Tiaerd Aylva uit Witmarsum, komt de stins in die familie terecht. Dit echtpaar werd de stamouders van de tak Aylva van Huizum/Bornwerd. Nadat Auck weduwe geworden was, hertrouwde ze met Lieuwe Fons. Hierdoor kwam Aesgema in de familie Fons.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!