Aessinga-huis te Sibrandaburen

Ligging Deze stins stond op Aesgewei 17 ten zuiden van Sibrandaburen, gemeente Súdwest-Fryslân.

De woonboerderij op 7 mei 2011

Andere benaming Aessinga-goed, Osinga huis
Ontstaan Het huis wordt in 1465 vermeld.
Geschiedenis "In 1465, in de nasleep van de Donia-oorlog, veroverde Agge Donia, die uit Sloten verdreven was, Osinga huis toe Sibrandabueren; hij woonde erop ende hij deet er veel quaets van af. In 1543 blijken Aessinga wech ende tille en Aessingha guedt strategisch te liggen bij het kruispunt van de weg naar Nijeklooster en de vaart naar Sneek.
De atlas van Eekhoff (1849) geeft Aesgama aan bij (of op?) FC14 en FC2, aan de Aesgama opvaart. Direct ten zuiden ervan lag rond Hesselhuistra (FC1; in 1640 met twee stemmen) in 1832 nog een indrukwekkende vijfhoekige gracht." Tot zover Paul Noomen.

De landerijen van FC2 en FC14 omsluiten de plaats waar het huis gestaan heeft volledig. Uit het floreenkohier van het jaar 1700 blijkt dat FC2, groot 68 pondemaat, eigendom is van "de erven van Gryttie Jenties en Jenties Everts" en wordt gebruikt door laatstgenoemde Jentie Everts. FC14 meet 12 pondemaat en is in 1700 eigendom van Jentie Everts voor 5,25 pdm; de erven van de heer Eysinga voor 4,5 pdm en de kinderen van Meynert Jans voor 2,25 pdm.
FC2 is in 1640 eigendom van Johan Heerma en in gebruik bij Sjoerd Joannis en Marten Pytters. In 1698 staat Jentie Everts uit naam van zijn vrouw (Ellbrichje Gerbens) geregistreerd als eigenaar van de helft, de andere helft is van Grytie Folperts die getrouwd was met Jentje Romkes. Jentje Everts is gebruiker van het geheel evenals in 1728. Zijn vrouw is dan nog steeds eigenaresse van de helft terwijl de ander helft als volgt verdeeld is: Sjoukjen Jentjes erven voor 3/8 en bijzitter P.S. Heringa met Jentie Oeges erven voor het resterende 1/8 deel. In 1832 staan de landerijen van het voormalige FC2 op naam van Anske Johannes de Vries, landbouwer te Sijbrandaburen, maar het huis en FC14 staan geregistreerd op naam van Jacob Lolkes Wijtsma en mede eig.

Eigenaren vermoedelijk:
1640 Johan Heerma
1698 Ellbrichje Gerbens met Jentie Everts ½, Grytie Folperts ½
1728 Ellbrichje Gerbens met Jentie Everts ½, Sjoukjen Jentjes erven 3/8 en P.S. Heringa met Jentie Oeges erven 1/8
Jacob Lolkes Wijtsma en mede eig.

Huidige doeleinden Op het terrein staat een woonboerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009
Overige info van www.hisgis.nl
Foto 1: archief van J. Leemburg