Amkamastins te Berlikum

Ligging Deze stins stond te Berlikum, gemeente Menaldumadeel.

Kaartje met de States rond Berlikum en Wier


Ontstaan Voor zover bekend is de stins in de 13e of begin 14e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Over de Amkamastins is erg weinig bekend omdat hij de donkere middeleeuwen niet heeft overleefd. Er is overgeleverd dat deze stins tussen 1369 en 1384 door de toenmalige abt van het klooster Lidlum, Wibrandus II, uit eigen middelen is aangekocht en aan dit klooster geschonken is.
Voordat hij abt werd, is Wibrandus pastoor te Berlikum geweest. De Amkamastins werd een uithof van het klooster Lidlum, maar de conversen die op deze uithof woonden hadden kennelijk de kant van de Vetkopers gekozen, want in 1480 wordt de stins door Sicke Sjaerdema met de grond gelijk gemaakt.
Bewoners rond 1375 abt Wibrandus II
tot 1480 uithof klooster Lidlum
Huidige doeleinden Van de stins is zelfs niet meer bekend waar die heeft gestaan.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
“Menaldumadeel” door David Hartsema
Afb. 1: J. Leemburg