Andringahuis te Oenkerk

Ligging Dit huis stond in Oenkerk, gemeente Tytsjerksteradiel, op de plek van het huidige pand Rengersweg 47.
Ontstaan Het huis werd voor 1698 gebouwd.
Geschiedenis Omstreeks de tijd dat hij met Wilsck van Heemstra trouwde, vestigde Jhr. Douwe Poppes van Andringha zich in Oenkerk. Zij was een dochter van Feije van Heemstra en Aaltje Tjarda van Starkenborgh en het paar zal, zoals dat in de familie Van Heemstra vaker gebeurde, een lap grond van pa hebben gekregen om een huis op te bouwen. Zij kregen n dochter, die echter jong stierf. Wilsck overleed al in 1635.

In 1698 was de state voor de helft eigendom van de broers Schelto, Feije en George van Heemstra, zoons van Feye van Heemstra en Tjets Scheltesdochter van Aysma. De andere helft is dan van Keimpe Luitsmaterp en zijn vrouw Catharina Nieuland die er ook woonden. Keimpe overleed in 1714 en Catharina in 1745, maar liefst 97 jaar oud!

In 1778 wordt de eigenaar van Heemstra State, Schelto van Heemstra, tevens vermeld als eigenaar van Andringahuis. Schelto was een zoon van Willem Hendrik van Heemstra en Wija Catharina van Glinstra uit Veenklooster (Vogelsang State). Hij zal zelf niet in het huis gewoond hebben en waarschijnlijk ook niet al te veel op Heemstra State, want hij was grietman van Bolsward.

In 1858 is Lucia Catharina Sixma barones van Heemstra eigenaresse van het huis. Zij was een dochter van Cornelis Schelte van Heemstra en Anna Agatha Geertruida van Sixma. Cornelis Schelte zal naast ondermeer Heemstra State ongetwijfeld ook Andringahuis van zijn vader gerfd hebben en het huis aan zijn dochter hebben geschonken/nagelaten. Lucia bewoonde het huis waarschijnlijk tot aan de afbraak in 1895.

Deze voormalige buitenplaats stond op de plek waar in de buurt de voormalige Friesland Bank aan de Rengersweg gestaan heeft. Het huis werd voor 1698 gebouwd en gesloopt in 1895. De belangrijkste bewoners waren de families Van Andringha en Van Heemstra.
Bewoners ca 1630 Douwe Poppes van Andringha
1698 Schelto, Feije en George van Heemstra en Keimpe Luitsmaterp
1778 Schelto van Heemstra
Cornelis Schelte van Heemstra
1858 Lucia Catharina Sixma barones van Heemstra
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan van der Zwaag en Jan Leemburg
Archief van J. Leemburg