Asinga State te Grouw

Ligging Deze state lag op Suorein 5 ten zuiden van Grouw, gemeente Leeuwarden en grensde aan Uthsma State.

De boerderij op 8 mei 2011

Ontstaan Het ontstaan van de state is niet bekend.
Geschiedenis "De geschiedenis van de naburige states Uthsma en Kempama had raakvlakken en overeenkomsten met die van Asinga.
De overeenkomst tussen de naam van de state en die van een 15de-eeuwse grietman viel in 1786 reeds op, evenals een dergelijke overeenkomst bij het aanpalende goed Uthsma: Grouw telde 71 stemdraagende plaatsen, waar onder weleer veele adelyke staten waren, op welke voor deezen, naar rang, jaarlyks het grietmans ampt viel: dus was in 1438 hier Asinga, wegens Asinga State, en op een anderen tyd Bokke Uthsma, wegens Uthsma State... waarvan de wier nog overig is, aldus de auteurs van de Tegenwoordige Staat. Inderdaad was een Jorerd Azyngha in 1438 grietman en medezegelaar van de oorkonde van oud-grietman Bocke Uthsma over het geschil met de Opsterlanders".(1) aldus Noomen.

In het stemkohier van 1640 staat het goed geregistreerd op naam van "Abraham van Roorda en zijn broeders kinderen" terwijl het gebruikt wordt door "Jeltje Alberts weduwe" en "schiet 11 floreen en 4 stuivers". In 1698 is dat tarief nog niet veranderd, maar het goed is dan eigendom van "Ritmeester Sandra" die te Deventer woont en het is in gebruik bij Watse Sipkes. De ritmeester is vóór 1728 overleden want zijn "Ritmeester Sandra erven" de eigenaren en wordt het gepacht door Carst Wybrens. In 1832 tenslotte staat het in het kadaster op naam van "P.E.A. van Vegelin van Claerbergen". Dat zal vrijwel zeker jhr. Pieter Ernst Assuerus Vegelin van Claerbergen (1781-1851) zijn geweest die getrouwd was met Martha Houckjen Kinnema van Scheltinga (1786-1835) die, hoewel geboren te Leeuwarden, in de kerk van Idaard werd gedoopt omdat het gezin Van Scheltinga daar op Friesma State woonde.
Anno 2011 is de boerderij eigendom van de fam. F. Boersma.

(1) Zie voor Asinga ook: Schoustra, "Inkele toponymen", 8-9; en de atlas van Eekhoff (1850). In 1640 was Asinga, groot 80 pondemaat (fl. 11-4-0) eigendom van Abraham Roorda en de kinderen van zijn broer. Zie voor hen: Roorda State te Grouw.

Bewoners 1438 Jorerd Azyngha
1640 Abraham Roorda
1698 Ritmeester Sandra
1728 Ritmeester Sandra erven
1832 jhr. Pieter Ernst Assuerus Vegelin van Claerbergen
2011 fam. F. Boersma
Huidige doeleinden Op het terrein staat nu een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van HisGis, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
Genealogische aantekeningen J. Leemburg
Foto 1: archief van J. Leemburg