Assema State te Oldeouwer

Ligging De Assema State stond te Oldeouwer, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan De State komt in 1640 in de archieven voor.
Geschiedenis Deze belangrijke familie Assema komen we vanaf 1501 tegen in Oldeouwer; ze behoorden tot de eigenerfden families. In dat jaar komen we Asse of Aysse Obbaz tegen, die als stamvader kan worden beschouwd. Hij was in 1501 getuige bij de boedelscheiding in de familie Solckema. Mogelijk kunnen Aysa Tyebbama, vermeld in 1458 en Eebe Aysema, voorkomend in 1501, ook tot de voorouders van de Assema's gerekend worden.
In de 16e en 17e eeuw bekleedden leden van de familie Van Assema functies, als bijzitter, mederechter, grietenijsecretaris en grietman in de grietenijen: Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland en ook elders in de Zevenwouden.

Naast belangrijke functies trouwden ze ook met andere vooraanstaande fanilies, zoals Terwischa, Wyckel, Crack, Haersma, Broersma en Solckema.
De Assema State is in 1640 vier weren breed en er rusten in dat jaar vier stemmen op. In dat jaar wordt de State door een lid uit de familie Assema gebruikt.
Daarna is de State via vrouwelijke lijn terecht gekomen in een andere familie. Die eigenaar verpacht in 1698 de boerderij.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!