Auckama State te Teerns

Ligging De Auckama State stond ten zuiden van de kerk van Teerns tegen de dorpsterp aan, gemeente Leeuwarderadeel.

Auckama State in 1722 door J. Stellingwerf (kerk op de achtergrond is van Hempens)

Ontstaan Het is onbekend wanneer deze state is gebouwd.
Geschiedenis In de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden’ is vermeld: “Teerns, een klein en nieuw Dorp, … , zynde de Kerk hier gebouwd door de Familie der Ublema’s, welke hier de eigenerfden zyn. …. Ten Zuiden van Teerns legt Auckema State: van dit geslagt overleed in 1510 zekere Auk Pieters, die getrouwd was met Kempo Donia.

Gezien de door Eekhoff aangegeven ligging van de state moet dit goed stem 6 hebben gehad. In het stemkohier van 1640 is bij stem 6 “juffr. Tunnecke van Sande” vermeld als eigenaresse en de boerderij wordt dan gebruikt door Jan Douwes.
In 1700 is “de ed. hr. jr. Duco Gerrolt van Burmania” als eigenaar vermeld in het floreenkohier. Gebruiker is dan Douwe Jacobs. Hij wordt aangeslagen voor 22–21-0, in verhouding met andere boerderijen de hoogste aanslag per hectare. Bij deze boerderij hoorde blijkbaar het beste land en het grootste huis. Overigens was jonker Duco in 1700 ook eigenaar van de boerderijen met stemmen 1, 2 en 4 onder dit dorp.

Op zijn kaart van omstreeks 1850 heeft Eekhoff het icoontje voor “vernietigde edele state” ingetekend met daarbij vermeld “Gr. Auckama”. Toen was de state dus inmiddels afgebroken.
Bewoners 1640 Tunnecke van Sande
1700 Duco Gerrolt van Burmania
Huidige doeleinden Van de state is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Ljouwerteradiel" door dr. G. Abma, 1984
“Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden”
website Historisch Centrum Leeuwarden
Afb. 1: uit "Ljouwerteradiel", origineel in prentenkabinet Fries Museum