Banga State te Hantumhuizen

Ligging Banga State lag onder Hantumhuizen, gem. Dongeradeel, aan de westelijke rand van het dorpsgebied.
Ontstaan De state is vermoedelijk in de 14e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Aan de westelijke rand van het dorpsgebied ligt op een omgracht, verhoogd terrein Banga State.
In 1511 werd de state bewoond door Thalling Banga, die toen 84 pondemaat huurde van Worp van Donia van Dantumawoude. De kaart van Schotanus van 1664 geeft op deze plaats een edele state, in 1718 echter slechts een stemdragende plaats. Uit de archieven blijkt dan ook niets van een edele state, of het moest zijn, dat in 1619 naast de gebruiker van de landerijen als bewoners worden genoemd het gezin van Johannes van Buiten, zoon van de secretaris van Franekeradeel. In een inventaris uit 1618 wordt het huis op Banga dat 20 vak lang was, onderverdeeld in 'een voorhuijs, keucken, dorschhuijs ende achterhuijs'; verder was er een 'cleijn huijs' van 3 vak, een 'molckencamer aen die noortsyde van thuijs' en een '6 roede hoijberch' (Weesboeken).
De huidige bewoner (ca. 1980) heeft niettemin bij graafwerkzaamheden op het erf veel kloostermoppen gevonden, wat zou kunnen wijzen op een voormalig laat-middeleeuws gebouw.
Bewoners 1511 Thalling Banga
1619 Johannes van Buiten
Huidige doeleinden Van de state zelf is niets meer terug te vinden, op het terrein staat een moderne boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis