Beyta State te Tzum

Ligging Deze state stond op de terp van de buurschap Hedrum ten westnoordwesten van Tzum, gemeente Franekeradeel.

Ontstaan De state wordt reeds in 1406 vermeld.
Geschiedenis De naam Herum is afgeleid van de buurschapsnaam Hederum, waarschijnlijk het al in de vroege 10de eeuw voorkomende Heterheim. Beide vormen - Hederum en Herum - komen in de jaren 1406-1438 naast elkaar voor. In de 13de eeuw werd Herum verworven door de abdij van Bloemkamp, die het weer kwijtraakte in de 14de eeuw.
In 1406/1437 was er sprake van twee staten te Herum: Hedrum eene statha en Beyta statha op Hederuma therpe. Later ligt Nieuw Herum (Nuwe Herrem) dichtbij de dorpsterp van Tzum. Of de huisplaats later naar de omgeving van de kerk is verplaatst, zoals bij staten van dorpshoofdelingen vaker gebeurde,* òf dat een van de Herumer staten van 1406/1438 werd samengevoegd met een reeds in Tzum bestaande stins, onttrekt zich nog aan onze waarneming.

* Voorbeelden zijn: Sjaerdema bij de kerk in Franeker, Holdinga in Anjum en (laat) Hottinga-Aebinga in Sexbierum.

Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets van de state terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009