Bisschopsmahuis in Leeuwarden

Ligging Het Bisschopsmahuis stond op de hoek van de Kleine Hoogstraat en de Grote Kerkstraat in Leeuwarden.
Ontstaan In 1475 wordt het "stenen huis" of de "kemenade" in de Biscopsmahof voor het eerst genoemd.
Geschiedenis De familie Bisschopsma komen we in de eerste helft van de 15e eeuw al tegen als belangrijke burgers. Jannes Bisscopsma had een geschil gehad met Sipka Minnema en in 1446 kreeg Sipka van de stad genoegdoening voor de schade en schande die hij had opgelopen. Hij was zelfs uit de stad verdreven geweest. Jannes had er mogelijk zelf belang bij op dit geschil opgelost te krijgen, want hij was actief bij de bemiddeling betrokken.
In 1475 wordt er een "stenen huis" of de "kemenade" in de Biscopsmahof verkocht door Peter Kamstera aan Arnd Hindricks. Volgens de omschrijving betrof het een huis met een ommuurde hof waarin ook bomen stonden.

Door Arnd Hindricks wordt het huis weer verkocht aan Gale te Doniaterp. Gale behoorde tot een familie van kleine hoofdelingen in Spannum. Deze familie besloot hun hoofdelingenstatus op te geven en zich in de stad Leeuwarden te vestigen.
Het huis vererft op de kleinzoon van Gale: Tiard Eelcksz en de echtgenoot van een zus van deze Tiard: Wibe Gerrits Jelgerhuis.
Door deze twee erfgenamen wordt Bischopsmahuus in 1524 verkocht aan zuster (?) Welmoed Hemma Oddazdochter. Welmoed had het Witte Nonnenklooster bij Nijehove gesticht en zij gaf ook dit nieuw verworven huis aam dit klooster. Uit 1520 is een oorkonde bewaard gebleven, waarin staat dat dit huis op de hoek van de Kleine Hoogstraat te Camminghahorne stond. omdat het daarmee grensde aan het klooster, is het mogelijk opgegaan in het kloostercomplex.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!