Blauwhuis te Oosterzee

Ligging Het Blauwhuis stond te Oosterzee, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Dit grietmanshuis werd waarschijnlijk in het midden van de 16e eeuw gebouwd.
Geschiedenis In de 16e eeuw komen we Kerste Piers tegen, die van 1539 tot 1571 grietman van Lemsterland was. Oorspronkelijk kwam hij uit Echterbrug en had bezittingen in Delfstrahuizen en Oosterzee. Hij kocht land aan in Oosterhuizen en vestigde zich in 1540 in Oosterzee. In de jaren 1582 en 1587 wordt nog gesproken van "Kerste Piers sate".
Door Winsemius wordt in 1622 gesproken over het Blauwhuis: "Oosterzee heeft het Blauw-huys van den grietman - Christiaen Oosterzee - by hem bebout ende met een gracht ghesterckt". Hierbij is een kaart weergegeven, waarop het huis van Christiaen Oosterzee als adellijk huis wordt afgebeeld, dat niet ver ten oosten van het rechthuis en de Molensloot af lag.

In Oosterzee lag ook de Oosterzee State, die eigendom was van Bernardus Oosterzee. Christiaen en Bernardus Oosterzee waren zoons van Jaen Aenckes uit Eesterga, die van 1584 tot 1611 grietman van Lemsterland was. Door zijn huwelijk met Lol Anske Sipckesdr waren de twee huizen in zijn bezit gekomen. Lol Anske had de goederen weer gerfd van haar moeder Lioeits Carste Piersdr, n van de twee dochters van Kerste Piers.
Het is opmerkenswaardig dat het Blauwhuis bij de bouw in het midden van de 16e eeuw nog met "een gracht ghesterckt" werd.

De stem- en floreencohieren voorzien ons niet van extra informatie betreffende de eigenaars van het Blauwhuis. In 1853 wordt Blauwhuis in het atlas van Eekhoff aangegeven, terwijl op de Kadastrale kaarten uit 1832 en 1853 zien we ten oosten van de boerderij de twee huisplaatsen met daar omheen inmiddels gedempte grachten.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!