Blinxtra State te Akkrum

Ligging De state lag onder Akkrum, gemeente Boarnsterhim.
Andere benaming Galama State
Ontstaan De state was gezien de ligging naast een groot areaal aan kloosterbezit vrij zeker van hoge ouderdom. Het goed zou in de 12e/13e eeuw ontstaan kunnen zijn.
Geschiedenis "In 1447 komt Renic Blincxtera als kerkvoogd te Akkrum voor, samen met Tyart Aulinga (Andringa). Later heette het goed naar de eigenaars vanaf ongeveer 1470 ook Galama. Aan het eind van de 15de eeuw ontleende Haye Blynxtera, de zoon van Rints Aytta, zijn naam aan dit goed, waarvan zich toen - aldus de Genealogia Ayttana - de Douwema's meester hadden gemaakt" (zie Groot Hemrikseind te Warga). (Noomen)

Tot 1622 was de state eigendom van Lenart Fransz. Huijghis en na hem van zijn zoon jonker Hessel Huijghis, die ’s winters het Huyghishuis of Huygenshuis aan de Eewal te Leeuwarden bewoonden. In 1640 stond Benedix Wybrens geregistreerd als gebruiker. Hessel overleed in 1653 en liet de state na aan zijn dochter Frouck.
In 1698 werd het stemrecht dat op de state rustte uitgeoefend door grietman Tjaerd van Aylva uit Hichtum, weduwnaar van Frouck Hesselsdr. van Huijghis, uit naam van zijn zoon. Die zoon zal vrijwel zeker Cornelis Tiaerts van Aylva zijn geweest die zijn vader opvolgde als eigenaar van Wibranda State te Hichtum. De slechts 60 pondemaat (ruim 23 hectare) grote boerderij was in 1698 in gebruik bij Marten Fookes. Achter Blinxtra State stond echter nog een boerderij, ook 60 pondemaat groot. Die is vermoedelijk op enig moment afgesplitst van de state, maar wel steeds eigendom van de eigenaren van Blinxtra State. De zoon van Marten Fookes, Fooke Martens, was in 1700 gebruiker van beide boerderijen en wordt in 1728 nog steeds als gebruiker van beide goederen vermeld. In dat jaar vermeldt het stemkohier als eigenaar slechts "Juffr. Aylva", vrijwel zeker een dochter van Cornelis.
In 1832 was het goed in bezit van Jacobus Gerrits Hofstra "en mede eig." Jacobus is vermeld als "landbouwer te Akkrum" wat doet vermoeden dat hij de boerderij bewoonde.

Bij de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle zijn huis en boerdrijen opgeofferd aan de vooruitgang. Over het stateterrein ligt nu de spoorlijn.

Eigenaren 1447 Renic Blincxtera
fam. Galama
Haye Aytta/Blynxtera
tot 1622 Lenart Fransz. Huijghis
1622 - 1653 Hessel Huijghis
Frouck Hesselsdr. van Huijghis
1700 Cornelis Tiaerts van Aylva (?)
1728 "Juffr. Aylva"
Huidige doeleinden Over het terrein ligt nu de spoorlijn.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
"Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832", diel 6, J.A. Mol en P.N. Noomen, Uitg. Fryske Akademy, Ljouwert 1993