Boelema State te Stiens

Ligging De Boelema State stond te Stiens, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze State
Geschiedenis In Stiens woonde de familie Boelema, waaraan deze State zijn naam ontleende. Deze familie behoorde tot de zogenaamde kleine "heerschappen" en in de verte verwant waren aan de "grote" hoofdelingen.
Door het huwelijk van Sioele Sidsz Buwinga met Jetske Romkesdr Jelmera alias Donia, maakt hij in 1473 aanspraak op de rechten en goederen van de familie Jelmera van Ameland. Sioele en Jetske krijgen een zoon Ritske, die als achternaam Boelema kiest. Hij trouwt met een dochter van Fecke Aebinga van Hijum en na het overlijden van zijn vrouw, hertrouwd hij met de weduwe van Bennert Aebinga, de zoon van Fecke. Bovendien was Ritske al verwant met de familie Wattema te Ee.Br>
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!