Boelens State te Buitenpost

Ligging De Boelens State stond ten westen van Buitenpost op de plaats waar nu het gemeentepark gelegen is, in de gemeente Achtkarspelen.

Ansichtskaart van het Haersma de With park uit ca 1950

Andere benamingen Groot Schepper, Haersmastate
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer de State ontstaan is.
Geschiedenis Buitenpost is de hoofdplaats van Achtkarspelen. Hierdoor vinden we hier verschillende States. Elke familie die een grietman leverde bouwde hier zijn eigen State. Zo vinden we hier Herbranda State, Jeltinga State, Mejontsma State, Meynsma State en mogelijk Scheltinga State.
De meest bekende familie in de 17e eeuw was de familie Boelens. Leden van deze familie waren bijna de hele periode van 1618 tot 1673 grietman van Achtkarspelen. Ze hadden grote belangen in de verveningen in deze grietenij. In of kort na 1673 sterft de familie Boelens uit en de State komt in bezit van Isaac de Schepper. Ook hij is grietman van Achtkarspelen geweest en wel van 1677 tot 1688. Vanaf die tijd wordt de State ook wel Groot Schepper genoemd.

Isaac wordt in het grietmansambt en als eigenaar van de State opgevolgd door zijn neef Eelco van Haersma. Opnieuw krijgt de State een nieuwe naam: Haersma State.
De volgende bekende eigenaresse van de State is Catharina Wilhelmina, dochter van grietman Daniel de Blocq van Haersma. Zij trouwt in 1794 met Jan Minnema de With. De laatste grietman, die Boelens State bewoont is hun zoon Jhr. Daniel de Blocq van Haersma de With. Toen hij in 1857 overleed, blijkt uit zijn testament, dat hij de State naliet aan de gemeente, die het mooiste stukje van het park, de voortuin, tot op heden in stand heeft gehouden.
Bewoners 1618 - 1673 familie Boelens
ca 1673 - 1688 Isaac de Schepper
1688 Eelco van Haersma
Catharina Wilhelmina de Blocq van Haersma
- 1857 Jhr. Daniel de Blocq van Haersma de With
1857 gemeente Achtkarspelen
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden. Het vroegere terrein is nu gemeentepark.
Opengesteld Het park is vrij toegankelijk.
Foto's Nog een ansichtskaart van het Haersma de With park uit ca 1950 De boerderij van Haersma State in juli 2015 Het Haersma de With park in juli 2015 Kaartje met de States in Buitenpost 1718 Kaartje met de States in Buitenpost 1844
Bronnen Tekst: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Foto 1 en 2: Website van Tresoar
Foto 3: Nederlandse monumenten in beeld
Foto 4 en 5: J. Leemburg
Afb. 1: hisgis kaartlaag "atlassen fryslan", kaart Schotanus
Afb. 2: W. Eekhoff, "Nieuwe Atlas Provincie Friesland"