Boelens State te Buitenpost

Ligging De Boelens State stond ten westen van Buitenpost op de plaats waar nu het gemeentepark gelegen is, in de gemeente Achtkarspelen.

Ansichtskaart van het Haersma de With park uit ca 1950

Andere benamingen Groot Schepper, Haersmastate
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer de State ontstaan is.
Geschiedenis Buitenpost is de hoofdplaats van Achtkarspelen. Hierdoor vinden we hier verschillende States. Elke familie die een grietman leverde bouwde hier zijn eigen State. Zo vinden we hier Herbranda State, Leltinga State en Scheltinga State. De meest bekende familie was de familie Boelens.
De familie Boelens was bijna de hele periode van 1618 tot 1673 grietman van Achtkarspelen. Ze hadden grote belangen in de verveningen in deze grietenij. In of na 1673 sterft de familie Boelens uit en de State komt in bezit van Isaac de Schepper. Ook hij is grietman van Achtkarspelen geweest en wel van 1677 tot 1688. Vanaf die tijd wordt de State ook wel Groot Schepper genoemd.

Isaac wordt opgevolgd door zijn neef Eelco van Haersma. Deze is zowel grietman als eigenaar van de State. Opnieuw krijgt de State een nieuwe naam: Haersma State.
De volgende bekende eigenaresse van de State is Catharina Wilhelmina, dochter van grietman Daniel de Blocq van Haersma. Zij trouwde in 1794 met Jan Minnema de With. De laatste grietman, die Boelens State bewoonde was hun zoon Jhr. Daniel de Blocq van Haersma de With. Als hij in 1857 blijkt uit zijn testament, dat hij de State vermaakt aan de gemeente.
Bewoners 1618 - 1673 familie Boelens
ca 1673 - 1688 Isaac de Schepper
1688 Eelco van Haersma
Catharina Wilhelmina de Blocq van Haersma
- 1857 Jhr. Daniel de Blocq van Haersma de With
1857 gemeente Achtkarspelen
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden. Het vroegere terrein is nu gemeentepark.
Opengesteld Het park is vrij toegankelijk.
Foto's Nog een ansichtskaart van het Haersma de With park uit ca 1950
Bronnen Tekst: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Foto 1 en 2: Website van Tresoar