Bolta State bij Holwerd

Ligging Deze state lag ver ten oosten van Holwerd, gemeente Dongeradeel en dichter bij de buurdorpen Ternaard en Hantum dan bij Holwerd.
Ontstaan Over het ontstaan van de state is nog niets bekend.
Geschiedenis Van Bolta is uit contemporaine bronnen geen adellijke bewoning bekend; het was vanaf 1511 pachtgoed. Uit de combinatie van de eigendomsverhoudingen en de genealogische traditie blijkt echter dat het in de vroege 15de eeuw het woonhuis van de gelijknamige familie was.
Blijkens de naam van de pachter Goewert Bolte in 1511, werd toen de naam Bolte voor dit goed reeds gebruikt. In 1543 werd het Bolte guedt en Bolte state genoemd; in 1640 Boltha; in 1718 en 1850 Bouta. De naam Bolta was van een met "-bold" samengestelde persoonsnaam afgeleid. In de late Middeleeuwen werd hij blijkens het familiewapen Bolta echter met "bout", pijl, in verband gebracht.
Bolta was in 1511 voor het grootste deel eigendom van Tzalingh Entez (Bolta), die zich naar zijn vrouw Eysinga ging noemen. De herkomst van Bolta state wordt begrijpelijk tegen de achtergrond van hetgeen het Burmaniaboek over Tzalinghs voorgeslacht meedeelt: "deze Tialingh was de zoon van Inte Bolta uit Fokel Helbada te Ferwerd; en Intes ouders waren weer Poppe Bolta in Holwerd en Ets Jaerla". Als familiewapen wordt opgegeven: drie pijlen of "bolten".

Bolta, 56 pondemaat groot, werd in 1511 dus door een nakomeling van de oude Bolta's verpacht; ook de pastoor en de prebendaris van Holwerd en de Franciscanen en Dominicanen trokken toen een rente uit het goed; het geheel werd voor 29 floreen aangeslagen. In 1640 was Doed van Holdinga, een betachterkleindochter van Tzalingh Bolta alias Eysinga, de eigenares van Bolta. In 1700 was de grootte inmiddels 80 pondemaat, maar het floreenbedrag was nagenoeg gelijk aan dat van 1511: fl. 28. Het was toen eigendom van "de Gravinne Carlson" ofwel Isabella Susanna thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg van Groot Terhorne te Beetgum. Het werd verpacht aan Gaetske Jans, weduwe van Jacob Jacobs. Isabella overleed in 1723 en haar erfgenamen hebben dit goed kennelijk verkocht, want in 1728 was het eigendom van Sybe Gerbens Potter en Djurre Clasen, ieder voor de helft, die het verhuurden aan Ębe Thijssen. Ruim 100 jaar later zijn de erfgenamen van Klaas Tigler uit Leeuwarden eigenaren.

Van Bolta zijn geen oude afbeeldingen bewaard gebleven. Op de kaart van Winsemius uit 1622 komt onder Holwerd Bolta als "edele state" voor, misschien verward met Bonga; van een dergelijke verwarring was in ieder geval op de oude Schotanuskaart (1664) sprake.
Bolta lag in het uiterste oosten van de parochie Holwerd, aan de Ketelvaart. Het vertoont op kaarten geen bijzondere kenmerken die aan de oude status herinnerden: geen stinswier, en ook geen brede gracht.
Eigenaren - Poppe Bolta te Holwerd, getrouwd met Ets Jaerla. Zoon:
- Inte Bolta, getrouwd met Fokel Helbada uit Ferwerd. Zoon:
- Tialingh Bolta, getrouwd met Hac Eysinga. Tialingh was eigenaar in 1511. Zoon:
- ?Feye Eysinga, getrouwd met Trin Hobbes Hermana. Dochter:
- ?Hack Eysinga, getrouwd met Botte van Holdinga van Anjum. Zoon:
- ?Wilcke van Holdinga, getrouwd met Haring Roorda. Dochter:
- Doedt van Holdinga, eigenares in 1640
- Isabella Susanna thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg, eigenares in 1700
- Sybe Gerbens Potter en Djurre Clasen (50/50) eigenaren in 1728
- erven Klaas Tigler, eigenaren in 1832
Huidige doeleinden Aan een deel van de versmalde gracht en hoge bomen die het terrein afscheiden van de rest van het onregelmatig gevormde stuk land is het nog enigszins herkenbaar. Op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis