Bongastins te Dantumawoude

Ligging Deze stins stond bij Dantumawoude, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan In 1423 komen we de eeheer Taka Buynga in Dantumadeel tegen, hij moet toen al wel als edelman de beschikking heben gehad over een stins.
Andere benamingen Buynga, Buvinga
Geschiedenis In 1634 komen we Auckien Polman, die het goed verkoopt aan Abbe Frederyks Gabbema. De omschrijving luidt dan "Buyngha state, sate en landen, met het stins, hovinge, bomen en plantagie".
Abbe blijft maar kort eigenaar, want een jaar later verkoopt hij het al weer aan dr. Johannes Reneman. Bij die verkoop wordt Buynga State omschreven als: "sekere sate en landen [...] Buinga state genaamt [...], groot ongeveer 90 pondematen, mette eigendom van 't stins op de selve saete staende, sampt homey, hovinge en verdere plantagie.

Op de kaart van Schotanus in 1718 wordt Buynga State, hoewel naamloos, nog wel aangegeven. Het bijschrift luidt: "geweesen aadelyke state met boerehuys". De stins is na 1640 langzaam in verval geraakt en in 1832 blijkt het een gewone boerderij te zijn, Zoals we op de prekadastrale kaart uit dat jaar kunnen zien. Wat herinnert aan het rijke verleden zijn een oprijlaan en een strook "bosch".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!