Bornhuystera State te Bornwird

Ligging De state lag ver ten oosten van Bornwird, gemeente Dongeradeel, in het voormalige dorp Bornwerderhuizen, maar de exacte ligging is niet bekend.
Andere benamingen Bornhuystera of Borndahusen
Ontstaan De oorsprong van deze state ligt vermoedelijk in de 14e eeuw.
Geschiedenis In Bornwerderhuizen woonde in 1422 de hoofdeling Azeghe to Borndahusen, die toen met andere Schieringer hoofdelingen, van wie een deel uit de omgeving, zich aansloot bij het verbond met Focko Ukena. Gelijktijdig zou Eteke Bornhuystera geleefd hebben, die de vrouw werd van Feye Eysinga; haar ouders heetten Liwa en Eteka. In 1511 waren enkele sates te Bornwerderhuizen eigendom van edellieden: naast het klooster Klaarkamp waren de belangrijke eigenaars Tialling Entez Bolta, de erfgenamen Hania-Tjessens, Bernsck Heslinga, Jeppe Stania, en Lolcke Heslinga samen met Werp Donia. Er zijn geen aanknopingspunten om het huis van Azeghe in 1422 met een van deze sates te identificeren.
Het huis van Eteke Bornhuystera kan hoogstwaarschijnlijk worden ge´dentificeerd met de sate waarvan in 1511 Lolcke Heslinga en Werp Donia eigenaar waren. Zij waren namelijk beiden met een kleindochter van Eteke getrouwd (Ayl en Frau Juwsma van Rinsumageest). Deze sate zou het oude huis van de familie Bornhuystera geweest kunnen zijn.
Bewoners 1422 Azeghe to Borndahusen
1511 Lolcke Heslinga en Werp Donia
Huidige doeleinden De huidige doeleinden zijn mij onbekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009