Botnia State

Ligging Deze state stond ten westen van Donia State in Dantumawoude, nu Damwoude, gemeente Dantumadeel.
Andere benaming Bottema State
Ontstaan De State komt voor het eerst in 1543 voor.
Geschiedenis In 1431 komen we een Juw Bottema tegen, die in 1431 grietman van Dantumadeel is. Hij is een broer van Reneke of Renick Juwsma, eigenaar van de Juwsmastins te Rinsumageest. Juw koopt in 1439 het Melkemahuis in Rinsumageest, terwijl zijn zoon Gatze Juwsma in 1472 ook eigenaar van de Oenemastins in Dantumawoude blijkt te zijn.
Pas in 1543 wordt Bottema vermeld in het Beneficiaalboek. In 1621 kopen Abbe Frericksz (Gabbema), dr. Theodorus Marssum en dr. Matthias van Vierssen en hun vrouwen de state 'Bottnia' met wat er bij behoorde zoals 'visscherye, swannejacht, den poort, graft ende cingell en twee hovingen' van Atcke van Schonenburgh en haar twee kinderen.
Waarschijnlijk was de State eigendom van Worp (Ydtsma) van Donia en vererfde de State op zijn kleindochter Atcke van Schonenburg, die getrouwd was met Carel van Esserden.

Matthias van Viersen doet in 1630 zijn derde deel in de state over aan zijn mede-eigenaren. De andere twee eigenaren verkopen de state vervolgens aan dr. Tiete van Galema: de state was toen 127 pondemaat groot en bewoond door Foecke Rinnertsz. Deze blijkt volgens het Stemkohier in 1640 eigenaar te zijn van twee stemmende hornleggers, waarvan een wordt aangeduid als "'t corpus aan de wier". Dit zal het door Schotanus getekende wier zijn ten oosten van Donia.
Een dochter van Foecke Rinnertsz verkocht in 1654 Botnia met onder andere de gracht, de 'cingel' en het 'old en jong hoff' aan dr. Hans van Wijkel te Leeuwarden.

In 1698 is Tjaerd van Aylva eigenaar en Godefidus Scheltinga's weduwe de bewoonster volgens het Stemkohier. Zij had in 1694 de Donia State verkocht en vervolgens haar intrek op Botnia genomen, dat kleiner was.
Samenvattend lijkt het gewettigd aan te nemen dat Botnia een afsplitsing geweest is van Donia State en dat mogelijk zelfs beide huizen aan de (zuidelijke) weg door de wouddorpen zijn voortgekomen uit het oorspronkelijke Oenema-goed dat noordelijk van die weg gelegen was.
Aan de hand van het Atlas van Schotanus weten we dat Botnia State ten westen van Doniastate stond. Het wordt door hem aangegeven als gewezen adellijke state met boerenhuizing.
Bewoners 1431 Juw Bottema
Worp (Ydtsma) van Donia
- 1621 Atcke van Schonenburgh
1621 Abbe Frericksz (Gabbema), Theodorus Marssum en Matthias van Vierssen
1630 dr. Tiete van Galema
ca 1640 Foecke Rinnertsz
- 1654 een dochter van Foecke Rinnertsz
1654 dr. Hans van Wijkel
1698 Tjaerd van Aylva
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Herma M. van den Berg, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, Dantumadeel, 1984, 254 blz.