Bourboom State

Ligging Deze State stond aan de Ee ten westen van de dorpskern van Birdaard.

Kaartje van het Kadaster van het gebied rond de State uit 1832

Ontstaan De State is waarschijnlijk tussen 1748 en 1781 gebouwd of ontstaan door het verbouwen van een bestaande boerderij.
Geschiedenis De State ontstond in de 18e eeuw als buiten van de gebroeders Bourboom. Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we op het terrein nog geen bebouwing van betekenis. Terwijl in het floreenkohier van 1748 voor het eerst burgemeester Jacob Bourboom, Petrus Bourboom en Everardus Bourboom de gezamenlijke eigenaars van een 'boerderij' genoemd worden.
Daarna vinden we in de archieven pas iets over de buitenplaats, als deze verkocht wordt in 1781. De 'zeer vermaakelijcke buitenplaats' bestaat dan uit 'een heerenhuizinge, boerewoninge met schuure, hovingen, bomen en plantagien' tezamen 'leggende in zijn singels en grachten'. Een latere advertentie voegt nog toe dat de hof 'met kostelijke vrugtboomen' was beplant en dat er 'een schoone keukentuin' bij was en dat op het erf een zomerhuis stond.

In 1791 koopt notaris Dr. Bravius uit Leeuwarden alleen de 'heerenhuizinge', maar verkoopt deze 7 jaar later al weer. Daarna komen we Brouwer, boekverkoper te Leeuwarden tegen, als eigenaar van de vier percelen binnen de gracht.
In 1828 worden afbraakmaterialen aangeboden (grauwe drielingen en schuifkozijen), afkomstig van het Slot aan de Ee bij Birdaard, 'alwaar men dagelijks is aan het afbreken'. Toch blijft er nog wel wat bestaan.

In de Leeuwarder Courant van 19 en 26 juli 1844 staat een aankondiging van de publiekelijke verkoop van: "Eene Heeren Huizinge, benevens grooten Tuin, Gracht en Buitencingel, Bourboom State genaamd, alles zeer aangenaam gelegen aan de Duckumer Ee". Het huis wordt bewoond door "Mejufvrouw de Wed. de Roock" en "ten Kadaster bekend gemeente Birdaard, sectie B, bo 292, 292a, 293 en 294". De groote bedraagt 71 roede en 58 el. En "Eene Boeren Huizinge met Stalling voor 23 Koeijen en 4 Paarden, groote hechte Schuur en Hornlegger [], thans door P. Sinnema als huurder wordende bewoond en gebruikt". Beslaat uit de nummers B.295 en B.296. Om de State is een bod gedaan van f. 1194,-, terwijl op de boerderij een bod van f. 1301,- is uitgebracht.

In de Leeuwarder Courant van 12 augustus 1844 staat vermeld dat er "ten sterfhuize van Mejufvr. de Wed. de Roock, op Bourboom State onder den dorpe Birdaard, tegen contacte betaling, publiek bij boelgoed presenteren te verkoopen" op 13 en 14 augustus. "Eenen zeer deftigen inboedel, bestaande voornamelijk in: Kabinet, Bufet, Tafels, Stoelen, Ledikanten, Linnenpers, Mangel, Spiegels, Schilderijen, Tafellinnen, beste Bedden met derzelver toebehooren; alsmede Goud- en Zilverwerken, waaronder Gouden Horologien, dito Knipbeugeltje, Zilveren Tafelkomfooren, Kandelaars, Lepels en Vorken; verder fijn Porselein, Kristal, Tin, Blik, Koper, IJzer, Glas en Aardewerk".
Volgens de Burgerlijke Stand van Dantumadeel was "Mejufvr. de Wed. de Roock", Alexandrina Troulja, overleden op 20 maart 1844 op 75 jarige leeftijd.

Op 1 april 1845 wordt er nog een bomenboelgoed gehouden op Bourboom, waarbij 60 iepen, 60 ratelaars, 30 linden en 26 appel- en perenbomen verkocht worden. Daarna wordt in datzelfde jaar, op 2 juli, een nieuwe behuizing aanbesteed door Petrus Sinnema en het buitengoed is toen dus weer een boerderij geworden.
Bewoners ca 1748 gebroeders Bourboom
1791 - 1798 notaris Dr. Bravius
1798 boekverkoper Brouwer
- 1829 Joan Frederik de Roock
1829 - 1844 Alexandrina Troulja, weduwe van J.F. De Roock
1845 Petrus Sinnema
Huidige doeleinden Op de plaats van deze State vinden we nu een zeer grote met pannen gedekte schuur, waarin een luxe woonboerderij is getimmerd.
Opengesteld Deze boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Nog een kaartje van het Kadaster van het gebied rond de State uit 1832
Bronnen Tekst: Herma M. van den Berg, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, Dantumadeel, 1984, 254 blz.
Leeuwarder Courant, verschillende data in 1844 en 28 maart 1845
Afb. 1 en 2: Website van Tresoar