Buma State op de Triemen onder Westergeest

Ligging De Buma State stond op de Triemen onder Westergeest, gemeente Noardeast-Fryslân, tot 1 januari 2019 behoorde Westergeest tot Kollumerland c.a.

Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1723

Andere benaming Hotse Buma heert
Ontstaan Deze State wordt voor het eerst in 1590 genoemd.
Geschiedenis Voor 1590 komen we Hotse of Horatius Buma als eigenaar tegen van "Buma saete oppe Triemen", waarvan zijn erfgenamen delen in 1595, 1600 en 1603 verkopen aan Bote Luijtiens te Westergeest.
Zo'n honderd jaar later, in 1695, komen we een nakomeling van Bote tegen, Luitjen Botes. Hij koopt een stuk land, dat tussen de Trekweg en de Triemen ligt, waarbij vermeld staat: "Buma Laan geheten, van Hotse Buma heert voormaals afgekomen".

Op de Triemen vinden we nu het huis De Knip, waar eveneens een oud Buma-goed gelegen heeft. Dit goed was in 1640 voor de helft eigendom van Take Minnolts (Jouwsma). Dit oude Buma-goed heette waarschijnlijk Buma State, want in 1653 wordt door Wytske Jans Buma, vrouw van Take, "Bumastate op de Triemen" verkocht aan Dirck Wessels.
In 1698 komen we de grietman Epo van Aylva tegen, die in dat jaar eigenaar was van de State, die toen 't Uithof heette.
Door J. Stellingwerf werd in 1723 een tekening gemaakt van het huis, waarbij hij melding maakt dat grietman Douwe Feye van Aylva eigenaar is. Douwe Feye is een zoon van Epo en als hij in 1725 sterft erft zijn zus Juliana Dorothea van Aylva. Zij mag zich barones van Schratenbach noemen, door haar huwelijk met Willem Frederik Schratenbach. Als zij een besluit om een dee lte verkopen, luidt de omschrijving: "sekere somerhuis, schuire, hovinge, bomen en plantagie c.a. mitsgaders de singel na de Trekwegh uitschietende, en vier pondematen land aan de oostkant van gedachte singel [] alles staande en gelegen op de Triemen".

De nieuwe eigenaar van dit deel wordt Evert Ulrich van Hanecrooth, zoon van Willem Maurits van Hanecrooth en Catharina Wygers van Buma.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
Afb. 1: Collectie Fries Museum