Buma State te Westergeest

Ligging De Buma State stond in Westergeest, gemeente Noardeast-Fryslân, tot 1 januari 2019 behoorde Westergeest tot Kollumerland c.a.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze State gebouwd werd.
Geschiedenis De hoofdelingenfamilie Buma had verschillende staten en/of stinsen in Westergeest en een steenhuis op Wygeest. Zo lag er in het dorp Westergeest de State Buma.
In 1551 sterft Sye Ballings Buma en zijn weduwe Anna Bauma hertrouwt dan met Heere Doeckesz Wiarda, die olderman in Sneek is. Uit dit huwelijk wordt een dochter geboren, Sytke Wiarda, die in 1632 haar sate en landen te Westergeest, "Bumaheert" genaamd, verkoopt "met 89 pondematen en 9 einsen, huizinge, bomen en plantagiën". De nieuwe eigenaar wordt Hessel van Sminia te Akkrum: hij is voogd over zijn jonge neef Wyger van Buma. Hij is een kleinzoon van Popcke Wygers Buma, die als neef van Sye Ballings Buma, diens erfgenaam was.

Wyger trouwt met Jeltje van Jeltinga en in elk geval in 1656 en 1657 wonen ze op de State.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!