Buma stins te Oudwoude

Ligging De stins stond onder Oudwoude, gem. Kollumerland, ten oosten van de weg in Wijgeest, ten noorden van de Zwarteweg tussen Eysma en Allema.
Andere benaming Buwama steenhuys
Ontstaan Het is niet bekend wanneer de stins gebouwd werd.
Geschiedenis Tussen Eysma en Allema geeft Schotanus in 1718 als verdwenen huis Buma aan op het kadastrale perceel Westergeest C148-150. Buwama steenhuys te Oudwoude wordt in een oorkonde uit 1485 vermeld als westelijke belending van 3 pondemaat in Oudwoude die samen met 1 mad weiland op de Lange Hameren door Ymke Reinkema aan het convent van Veenklooster werden geschonken. Volgens Andreae behoorde het steenhuis aan de Westergeester familie Van Buma en mag het met seekere hornleger en hieminge (SC16) worden ge´dentificeerd. In 1640 was dit eigendom van Hessel van Sminia die gehuwd was met Fock van Buma. Later kwam dit stuk land bij het naastgelegen Allema State. De naam Buma-hiem was in 1885 nog bekend.
Bewoners fam. Buma
1640 Hessel van Sminia
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885
Afb. 1: Website van Hisgis