Burmania State te Goutum

Ligging De Burmania State stond ten noordwesten van Goutum, gemeente Leeuwarderadeel, een stukje ten westen van Eminga State.
Andere benaming Putsma State
Ontstaan Deze state zou rond 1400 gebouwd zijn door Oeds Wiarda, maar mogelijk bestond de stins toen al.
Geschiedenis Er wordt vermeld dat Oeds Wiarda, broer van Sjoerd Wiarda die rond die tijd op de gelijknamige state dichtbij de kerk woonde, zijn eigen state kreeg in de buurt van de state van zijn andere broer Ids en die bekend werd onder de naam Burmania State.

In 1698 (en in1720 nog) was het eigendom van Ruerd Juckema van Burmania die getrouwd was met Elisabeth Wiglina van Eminga, eigenaresse van de naastgelegen Eminga State. Volgens dr. Abma heeft Ruerd in 1720 Putsma State laten afbreken en op dezelfde plek een boerderij laten bouwen. Dat moet dan echter Eminga State zijn geweest, want het Floreenkohier van het jaar 1700 vermeldt “Drinckuitsma en ’t hornleger van Putsma-state”. Burmania/Putsma was dus toen reeds afgebroken en alleen het stukje grond (mčt het stemrecht; stem 27) was er nog.
Bewoners rond 1400 Oeds Wiarda
1720 Ruerd Juckema van Burmania
Huidige doeleinden Van de state is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Ljouwerteradiel" door dr. G. Abma, 1984
“Prekadastrale Atlas fan Fryslân, diel 15, Ljouwerteradiel” door J.A. Mol en P.N. Noomen, 2002