Buygers te Lekkum

Ligging De State Buygers stond ten zuidoosten van Lekkum, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming Tabebuorren
Ontstaan Wanner deze state werd gebouwd is niet bekend.
Geschiedenis Ten zuidoosten van Lekkum lag voorheen de terp Tabebuorren, vernoemd naar Tabe de Vries. Nog vroeger stond deze terp bekend als Buygers, zo genoemd naar het buiten van het gelijknamige Leeuwarder patriciersgeslacht, van wie een lid in de eerste helft van de zestiende eeuw grietman van Leeuwarderadeel is geweest.

Volgens het Recesboek van Leeuwarderadeel kopen Piter Buygers, Grietman van Wymbritseradeel, en zijn vrouw Yd op 24 januari 1578 een sate in Lekkum in het sterfhuis van Van Andringha voor 1100 goudguldens.
Volgens het stemkohier van 1640 is in dat jaar eigenaar jhr. Wiglius Buigers en de gebruiker is Sybout Ruyerts.
In 1700 is volgens het Floreenkohier eigenaar “de Ed. Heer Frans van Eminga” en er hoort dan 92,5 pondemaat land bij.

In 1832 is het eigendom van Tiete Hessels van der Tjoeg, een landbouwer die te Jelsum woont en de boerderij dus verpacht zal hebben. Er hoort dan (veel) minder land bij de state, want grote stukken van de vroegere landerijen zijn nu eigendom van Tiete Solkes Tromp, “Vicepresident bij de Rechtbank” en eigenaar/bewoner van het nabijgelegen Eeburg.
Bewoners tot 1578 Van Andringha
1578 Piter Buygers
1640 Wiglius Buigers
1700 Frans van Eminga
1832 Tiete Hessels van der Tjoeg
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Van deze state zijn geen afbeeldingen bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Website Historisch Centrum Leeuwarden: Dorpen in Leeuwarderadeel
“Ljouwerteradiel” door dr. G. Abma, 1984
“Prekadastrale Atlas fan Fryslân” door J.A. Mol en P.N. Noomen, 2002