Cammingha State te Arum

Ligging Deze State stond ten zuiden van Arum, gemeente Wonseradeel.

Afbeelding van de State door J. Stellingwerf uit 1724

Andere benaming Hooghiemstra, Hooghuistra, Camminga
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van deze State zijn weinig gegevens bewaard gebleven. De State is ook al zo lang geleden afgebroken!
In de "Beschrijvinge van Friesland" van ca. 1670, komen we alleen het volgende tegen over de State: "...nu by den Ed. Heer Jr. Taco van Camminga, Grietman zynde bewoont".
In het Floreenkohier van Wonseradeel uit 1700 staat de State vermeld onder nr FC1. Eigenaar is jr. Schelto van Heemstra op Dronryp (nom. filiae). Of te wel, de dochters van deze jonkheer waren de eigenaars. Het goed is in gebruik bij Tomas Tomas en beslaat een oppervlakte van 80 pondemaat; dit is ongeveer 27 ha. Voor de State moet in totaal fl. 38-7-6 betaald worden.

Uit 1724 is een afbeelding bewaard gebleven van J. Stellingwerf. Op deze tekening zien we twee eilanden. Het eerste eiland is via een poortgebouw bereikbaar, waarop zich verder twee bijgebouwen bevinden. Via een eenvoudig bruggetje kan men naar het tweede eiland. Daarop zien we alleen drie torentjes, die via een muur met elkaar verbonden zijn. Hieruit maken we op, dat in dat jaar de State al verdwenen was.
In dat jaar was Jhr. Schelto van Heemstra eigenaar, maar hij en zijn familie hebben mogelijk nooit of weinig op de State gewoond, omdat ze een veel voornamer optrekje hadden in Dronrijp: Dotinga State (?). Dronrijp lag dan ook veel dichter bij het provinciale bestuurscentrum Leeuwarden.

Het perceel waarop de State stond komen we in het Kadaster tegen onder nr. ARU.B.849. Het is eigendom van de erven Frans Julius Johan van Eijsinga, die in Langweer wonen. Het perceel wordt omschreven als boomgaard.
Tenslotte komen we een beschrijving tegen in het Aardrijkskundig Woordenboek van van der Aa, die hij schreef tussen 1839 en 1851. Andere benamingen voor het huis zijn Hooghiemstra en Hooghuistra. De omschrijving luidt: "Zij draagt nog de kenmerken van haar vroeger aanzien, door eene deftige steenen poort en de grachten, waarvan zij omgeven is". Tevens is er een boerenhoeve aanwezig. Als eigenaars worden genoemd: de erven C. C. van Eysinga.
Bewoners 1652 - ca 1670 jhr. Taco van Cammingha
voor 1700 jhr. Schelto van Heemstra
1700 de kinderen van jhr. Schelto van Heemstra
1724 jhr. Schelto van Heemstra (woonde te Dronrijp!)
ca. 1770 Jan Sikkes Bangma (pachter!)
1832 erven jhr. Frans Julius Johan van Eijsinga te Langweer
ca 1840/50 de erven jhr. C.C. van Eijsinga
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Archief van J. Leemburg
Website van Tresoar
Afb. 1: Archief van J. Leemburg