Canter State

Ligging De Canter State stond op Driesumerterp bij Driesum, gemeente Dantumadeel.

Afbeelding van het huis uit 1722 (door J. Stellingwerf?)


Ontstaan Het is mij onbekend wanneer deze state gebouwd is.
Geschiedenis In het "Register van den Aanbreng" uit 1511, het oudst bekende register waarin de eigendom van landerijen en huizen in Friesland is opgetekend, staat vermeld dat Canter State stond "op de terp bij Driesum". Het huis is dan eigendom van Klaas Timens, lakenkoopman en (mede) door zijn huwelijk met Renscke Jacobs Canter, grootgrondbezitter.
Klaas Timens heette van zichzelf waarschijnlijk Hoppers, maar nam de familienaam van zijn vrouw aan, omdat dit een, vooral in Leeuwarden, nogal machtige en rijke regentenfamilie was. Hij staat in het Register van den Aanbreng onder Driesum vermeld als "Canther, Claes Tijmens", maar wordt ook rond Leeuwarden meermalen vermeld als bezitter van landerijen.

Hun enig kind Anna Canter erfde de state. Zij trouwde met Jacob Adams, die schepen en raad van het stadsbestuur van Leeuwarden was en daar bovendien ook lange tijd bouwmeester was. In navolging van zijn schoonvader nam ook Jacob de familienaam Canter aan.

Een van hun dochters, Lieuwkie Jacobs Canter, werd eigenaresse van Canter State. Zij was getrouwd met Joannes van Oosten.
Hun enig kind, Jacob Canter van Oosten, volgde hen op in de eigendom van de state.

In 1640 zijn de kinderen/erfgenamen van Jacob Canter eigenaren en wordt de state bewoond door Frans Jacobs Canter. Frans heeft de aandelen van zijn broers en zusters blijkbaar successievelijk opgekocht, want bij zijn dood in 1663 erven alléén zijn kinderen met elkaar de Canter State.

Zoon Franciscus Hendricus Canter bewoont de state samen met zijn vrouw Geertruid Reneman, maar hij is maar eigenaar van eenderde deel. Het andere tweederde deel is eigendom van zijn broer Jacob Nicolaus en zijn zuster Geertruid Canter.

Na de dood van Franciscus erft dochter Anna Clara Canter de state. Zij is getrouwd met Ericus Meyerts van Haersma, eigenaar van Haersma State te Oostermeer. Na de dood van Ericus gaat Anna Clara permanent op Canter State wonen en laat Haersma State te Oostermeer aan haar dochter Aurelia, die getrouwd was met haar neef, ritmeester Johannes Petrus Poutsma.

Als Anna Clara overlijdt, wordt Canter State eigendom van haar kleinzoon Petrus Johannes Poutsma. Petrus sterft echter kinderloos en laat de state na aan zijn zuster Anna Clara van Poutsma, getrouwd met Johannes van Knijff. Hoewel de state in 1782 bewoond wordt door hun (achter)neef Mr. Adrianus Canter Visscher, blijft Johannes van Knijff eigenaar tot zijn dood in 1839. Johannes zat goed in de slappe was, want in 1817 laat hij het oude huis volledig restaureren en uitbreiden voor een bedrag van maar liefst 40.000 gulden! Daar kon je destijds nog een paar grote boerderijen voor kopen.

Van 1839-1855 is hun zoon Petrus Jacobus van Knijff eigenaar en bewoont de state met zijn vrouw Sietske de Cock. Hun 10 kinderen werden waarschijnlijk allemaal op de state geboren, in ieder geval in de gemeente Dantumadeel.

In 1847 biedt Petrus de Canter State te koop aan. Hij krijgt een bod van 5.481 gulden, maar gaat daar niet op in. In 1855 wordt het huis voor afbraak verkocht voor een bedrag van 3.000 gulden.
Bewoners 1511 Klaas Timens en Renscke Jacobs Canter
Anna Canter en Jacob Adams (Canter)
Lieuwkie Jacobs Canter en Joannes van Oosten
Jacob Canter van Oosten
Frans Jacobs Canter
Franciscus Hendricus Canter
ca 1722 Anna Clara Canter en Ericus Meyerts van Haersma
Petrus Johannes Poutsma
Anna Clara van Poutsma en Johannes van Knijff
Petrus Jacobus van Knijff
Huidige doeleinden Van deze State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Archief St. Christophorileen tot Oldehove
Historisch Centrum Leeuwarden
Website van Tresoar Genealogie van Gerrijt van Belcum, door J. Leemburg
Archief van J. Leemburg
Afb. 1: T.E. Teunissen; "De Dokkumer Walden.", pag. 71