De Spycker te Reitsum

Ligging De Spycker stond ten zuidoosten van Reitsum, gem. Ferwerderadeel.
Ontstaan Wanneer deze stins precies is ontstaan is onbekend.
Geschiedenis De Spycker te Reitsum was in 1511 kloostergoed van Klaarkamp. De naam is interessant. Hij betekent "korenbergplaats", en secundair "pakhuis voor kostbaarheden". Vaak vertoonden "spijkers" uiterlijk overeenkomsten met stinsen, doordat het torenvormige gebouwtjes waren binnen een gracht. De Spijker van het klooster in Hemelum was een sterke stins, die te Ternaard een adellijk huis.

In 1511 brengt Tjaard up den Spijker land aan als meijer van Klaarkamp; in 1540 is dat Ritske Claes 'nu meijer van Klaarkamp'. Het Beneficiaalboek spreekt van Ritske op het Spiker.
De Spycker had ook later nog wel een zekere status, want in 1640 is het eigendom van de erfgenamen van Idsert van Burmania en wordt het huis bewoond door Watse Sipkes die als ‘rechter’ vermeld wordt in het stemkohier.
In 1698 is eigenaar jonker Ruird Juckema van Burmania en is de boerderij in gebruik bij Jan Andries. Volgens het floreenkohier van 1700 is ‘huis, schuur en hornleger De Spijker’ eigendom van meerdere personen nl. de erven van ‘wijlen grietman B.H. van Groustins’ voor de helft, de erven van Laas van Burmania voor een kwart en ene mevrouw Humalda voor het laatste kwart. In 1728 is luitenant-generaal Frederik van Grovestins eigenaar en de gebruiker is Hendrik Botes. In 1832 tenslotte is het goed eigendom van de steenrijke Leeuwarder olieslager Age Bienzes Looxma.

Op de kaart van Schotanus wordt de Spijker nog aangegeven ten zuiden van Lichtaard. Ook Eekhoff geeft het terrein aan. Het terrein is thans niet meer bebouwd en wordt niet meer met de naam Spiker vermeld.
Eigenaren klooster Klaarkamp
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel, 1981
hisgis