Deckinga te Kopens onder Almenum

Ligging De stins stond ten zuiden van Harlingen ongeveer op het punt waar nu de snelweg naar de Afsluitdijk bijna samenkomt met de Caspar de Roblesdijk, de secundaire weg langs de zeedijk.

Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins is niets bekend.
Geschiedenis De kaart van Schotanus/Halma geeft in 1718 een stinswier aan direct ten noorden van de sate Deckinga (1640) of Dikkinga (1850) in de buurschap Coepens (1511). Niet duidelijk is of hij lag op perceel kad. Sexbierum A 629 (SC11, Kopens) of op Sexbierum A 626-627 (SC12, Deckinga). De namen van de eigenaars in 1640 en 1511 geven geen nadere aanwijzingen voor de historische achtergrond van de wier.

Op het perceeltje waarin de moderne Topografische Kaart het cijfer 13 heeft, behorend bij FC191 (Deckinga), trof het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy in maart 2007 bewoningssporen aan.

Het perceel FC 191 behorend onder SC 12 wordt in 1640 vermeld onder de naam “Deckinga” en de eigendom is dan geregistreerd op naam van “Dr. Gualteri ende Cornelis Coonicx”. In 1700 is de 40 pondemaat grote boerderij eigendom van Otto Symonides te Leeuwarden. In 1832 is de boerderij met omliggende landerijen eigendom van Sybrand Lazes Spannenburg.

Bewoners 1640 Dr. Gualteri en Cornelis Coonicx
1700 Otto Symonides
1832 Sybrand Lazes Spannenburg
Huidige doeleinden Het terrein ligt nu onder de nieuwe snelweg naar de Afsluitdijk iets voorbij camping De Zeehoeve.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009