Dekemahuis te Franeker

Ligging Deze stins stond in Franeker.
Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1525 genoemd.
Geschiedenis Het Dekema komen we alleen twee keer in een testament tegen. Beide testamenten zijn van Cathryn Hottinga. Zij is in 1525 weduwe van Juw Dekema en bepaalt in haar testament dat 'dat huus toe Franeker' zou vererven op haar zoon mr. Jarich Dekema. In 1528 laat ze weer een testament opstellen en daarin spreekt ze over 'dat huys daer ick nu ter tydt bewoon staende opt suyd van de kerck ende plaets der stadt van Franeker met dat hof, schuer endehuisraed opnieuw'.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!