Dijxstra State te Huizum

Ligging De Dijxstra State stond bij Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Zuid), ten westen van de Wirdumervaart.
Ontstaan De state is ná 1511 gebouwd.
Geschiedenis Deze state was jonger dan de andere states rond Huizum, want in het “Register van den Aenbrengh” van 1511 komt zij niet voor. Pas aan het eind van de 16e eeuw vinden we de eerste bewoner vermeld: Ritske van Dijxstra. Hij was ontvanger-generaal (directeur van de belastingdienst) wordt ervan verdacht geld uit ’s lands schatkist achterovergedrukt te hebben. Met de gebrekkige administratie van die tijd was dat gemakkelijk genoeg. Maar daardoor was een dergelijke beschuldiging van een vijand ook met geen mogelijkheid te weerleggen. Eerst ontkende hij zijn schuld in alle toonaarden, maar na een dagje lekker op de pijnbank behandeld te zijn met tangen, hete ijzers en zo, herinnerde hij zich plotseling dat de beschuldiging tòch wel terecht was… Het vonnis: acht maanden gevangenis en daarna (december 1599) verbanning uit Friesland.
Op 26 januari (1600?) verkocht ene Sicke van Dijxstra samen met zijn vrouw Frouck van Galama de Dijxstra State aan Hebbe Feddes en Styn Gerbrants. In 1640 was juffrouw Houckjen Hellema eigenaresse en was Eelke Sijmens gebruiker. In 1695 kwam de state, 80 pondemaat groot, in bezit van burgemeester Jarichus Banga die het geheel verpachtte aan Claes Jansen. Ruim 100 jaar later werd Dijxstra State op afbraak verkocht en gesloopt en kwam er een boerderij voor in de plaats.
Bewoners 1599 Ritske van Dijxstra
1600 Sicke van Dijxstra
1600 Hebbe Feddes en zijn vrouw Styn Gerbrants
1640 juffr. Houckjen Hellema
1695 Jarichus Banga
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen tekeningen of foto’s bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Ljouwerteradiel” door dr. G. Abma, 1984