Djurremastins te Friens

Ligging Deze stins stond in Friens, gemeente Leeuwarden, ten oosten van de kerk.

De boerderij op het stinsterrein op 8 mei 2011

Andere benaming Diorrema
Ontstaan De oorspronkelijke stins werd mogelijk reeds in de 12e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Paul Noomen schreef over deze stins: "In Friens woonde, blijkens de Abtenlevens van het klooster Mariengaarde, in 12de eeuw al een edelman. Eén goed, Diorrema, wordt expliciet als stins vermeld.
In 1486 verkocht Molla Jansz tweederde van Dyoerama stins staende tho Freens bider tzercka - blijkbaar het gebouw zonder het land - aan het klooster Aalsum. Later onderscheidde Diurrema zich - behalve dan door de ligging bij de kerk - niet bijzonder: een gracht ontbrak bijvoorbeeld en naast de boerderij lag ook geen aparte stins-pol."

In 1640 is het goed in handen van Gerben en Saake Sjoerds en erven. Er moet 5 floreen en 21 stuivers belasting over betaald worden. In 1698 worden als eigenaren  vermeld de juffers Margaretha, Maria en Josina Mejontsma te Buitenpost, "de heer Anchises Frederik van Sygers te Grijpskerk, uit naam van zijn vrouw, met de gezusters Mejontsma voor ľ" en Antje Luytjens, op ‘tVliet te Leeuwarden, voor zichzelf en als grootmoeder van de kinderen van haar dochter Lisckjen, voor 1/16 resp. voor 3/16.
Het slechts 14,33 ha. kleine goed schiet dan nog steeds 5 floreen en 21 stuivers, maar in 1700 is dat verlaagd tot 5 floreen en 14 stuivers. Gebruiker is dan Sieds Djurris. Blijkbaar hebben ze het goed verkocht, want in 1728 is het eigendom van de erfgenamen van grietman Tjalling Homme van Camstra. Het blijft in patriciërshanden, want in 1832 is het eigendom van Eritia Titia van Sminia erven.

Bewoners 1486 Molla Jansz
1640 Gerben en Saake Sjoerds en erven
1648 drie juffers Mejontsma en Antje Luytjens
1728 Tjalling Homme van Camstra erven
1832 Eritia Titia van Sminia erven
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden, op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
"Dit was Idaarderadeel", div. auteurs, 1983
"Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832", diel 6, J.A. Mol en P.N. Noomen, Uitg. Fryske Akademy, Ljouwert 1993
Foto 1: archief van J. Leemburg