Doma State te Anjum

Ligging Doma was een eigenerfde state onder Anjum, gemeente Dongeradeel.
Andere benaming Douma State, Clemijnsstate
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de state is niets bekend.
Geschiedenis Aan de Alddijk ligt een in 1872 herbouwde boerderij, die in 1972 door de nieuwe Hollandse eigenaars Clemijnsstate is genoemd. Zij moet volgens ledema-Keune identiek zijn met Doumastate, in 1511 een 32 pondemaat groot eigengoed.
Eekhoff en Schotanus geven op deze plaats 'Doma'.
In 1600 was dit het grootste bedrijf onder Anjum.
In 1972 is in de schuur bodemonderzoek gedaan naar bouwsporen, waarbij een bakstenen muur met vier rondbogige gemetselde poortjes aan het licht kwam. Gevonden houtskool en een aantal deels gesinterde bakstenen van 29 x 32 x 7 cm, geelachtig rood gebakken, geven aan dat hier een steenoven geweest is. De gemetselde poortjes zijn in dit verband uitzonderlijk en kunnen erop wijzen dat de oven geen tijdelijk karakter had.
De kadastrale situatie geeft een omgracht klein terrein ten oosten van de tegenwoordige plaats. Mogelijk dat daar de oudste bewoning geweest is en dat men voor de latere boerderij het opgehoogde terrein van de verlaten steenoven in gebruik genomen heeft.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Op het stateterrein staat nog steeds een (woon)boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen