Huis Doniaterp te Spannum

Ligging Het huis Doniaterp stond te Spannum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins wordt in 1550 genoemd, maar is beslist eerder gebouwd.
Geschiedenis In 1455 wordt het testament opgesteld van Feddrick Hummama te Dronrijp, waarbij de twee broers Gala en Rypper Donterp als getuigen optreden. Deze Gale wordt in 1468 genoemd als één van de dorpshoofdelingen van Tzum en hij is grietman van Hennaarderadeel.
Waarschijnlijk had de familie Doniaterp in die tijd al de beschikking over het huis Doniaterp.

Tegen het einde van de 15e eeuw verhuisde de familie naar Leeuwarden, waar ze in het stadsbestuur terecht kwamen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!