Dotinga State te Dronrijp

Ligging Deze state stond ten noorden van de kerk van Dronrijp, gemeente Menaldumadeel.

Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1723


Andere benaming Groot-Dotinga, Het Roodhuis
Ontstaan Voor zover bekend is de State in de 15e eeuw gebouwd.
Geschiedenis In 1529 was Aelcke van Hermana, weduwe van Lolle Heresz. van Ockinga eigenaresse van dit huis, dat ze waarschijnlijk van haar vader Hobbe Taeckesz. van Hermana had gerfd. Zij had met haar eerste man Lolle van Ockinga op Fetza State gewoond. Lolle van Ockinga was al in 1520 gestorven en ligt begraven in de kerk van Dronrijp. In 1529 liet haar tweede man Salvius van Foppinga het zwanenrecht registreren van het door hen bewoonde Foppinga State en tevens dat van Dotinga State waarvan hij verklaarde dat het eigendom was van zijn echtgenote.

Volgens E.M. van Burmania vermaakte Wytze van Cammingha in februari 1606 bij testament "Groot Dotinga" aan zijn neef Frans, zoon uit het eerste huwelijk van zijn overleden broer Sybrand met Catharina van Donia. Mocht neef Frans kinderloos overlijden dan moest het goed overgaan naar neef Jarich, zoon uit het tweede huwelijk van Sybrand met Margaritha van Botnia. Wytze was niet gehuwd en voor zover bekend is hij Rooms Katholiek gebleven. Rond 1609 is hij in Duitsland overleden.

Later in de 17e eeuw was Dotinga State de "royale buitenwoning" van Sicco van Grovestins, raadsheer aan het Hof van Friesland en in 1700 is het volgens het Floreenkohier eigendom van jkvr. Jetske Mari van Grovestins en in gebruik bij "hr. Heemstra c.s." Dat was Schelte van Heemstra.
In 1722 is het eigendom van secretaris De Hertoghe die echter op het naastgelegen Schatzenburg woonde, dat hijzelf in 1698 naar zijn eigen smaak had laten bouwen.

De State bestond in 1718 nog in zijn volle glorie. Volgens Van Burmania zou het gesloopt zijn in 1742.
De "Tegenwoordige Staat" vermeldt echter: "Groot Dotinga, in de wandeling t Roodhuis genoemd, was nog onlangs, hoewel zeer vervallen, in weezen; doch is thans, even als de voorgaande Staten" (dat zijn Foppinga, Hommema en Fetza) "meer niet dan eene boereplaats".
Bewoners tot 1529 Hobbe Taeckesz. van Hermana
1529 Aelcke van Hermana
tot 1609 Wytze van Cammingha
vanaf 1609 Frans van Cammingha
17e eeuw Sicco van Grovestins
Huidige doeleinden Op de plaats van de state staat nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij wordt particulier bewoond en is niet vrij toegankelijk.
Foto's Zwart/wit foto van de boerderij in 1982 De vrij recent gerestaureerde boerderij op 26 maart 2008 Kaartje met de States rond Dronrijp
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Menaldumadeel, 2000 jaar leven in een Friese grietenij" door David Hartsema, 1981
"Skiednis fan Menameradiel", red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
Fotos 1 en 2: Jan Leemburg
Afb. 1: "Skiednis fan Menameradiel", origineel in prentenkabinet Fries Museum
Afb. 2: Archief J. Leemburg