Douwema State te Jirnsum

Ligging Deze state lag bij Jirnsum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het ontstaan van de state is niet bekend.
Geschiedenis Tijdens de Donia-oorlog streden Albada's en Douwema's herhaaldelijk in Irnsum tegen elkaar. In 1511 hadden de Douwema's veel bezit onder Irnsum; bovendien bezaten ze Ludringa-stins tegenover het dorp. Ook in later tijd waren de Douwema's in Irnsum nog bij de partijstrijd betrokken. Worp van Thabor vertelt zo over 1514: inden eersten den 27 dach Nouembris togen sy met sommige Vriesen inden nacht wt Sneeck toe Yrnsum, ende cregen Epo Douuesz. huys ende besetten dat, ende brochten Epo geuangen binnen Sneeck, ende Epo swoer den Geldersche trou te wesen, daer hy mede vry quam. Nader onderzoek naar de Douwema-steunpunten op dit driegrietenijen-punt is gewenst.
Douwe en Pytter van Douma (resp. 1535 en 1545) lagen in de kerk van Irnsum begraven. (H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811 (Franeker 2007) 457).

Bewoners
Huidige doeleinden Onbekend, juiste plaats (nog) niet gelocaliseerd.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009