Douwema State te Jislum

Ligging Ten oosten van de kerk van Jislum, gem. Ferwerderadiel.
Andere benaming Douma State
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze State is ontstaan, maar zeker vr 1500.
Geschiedenis Naast de Aynga's was er in Jislum een tweede familie van kleine hoofdelingen: de Douwema's. Thiessa Douwema * te Jislum bemiddelde in 1481 samen met Sywck Winghia te Nes en de hofmeester van Sion in een geschil tussen de erfgenamen Tjallinga te Hantum en Tammema te Lytsewier. Gabbe Douwema (vermeld tussen 1511 en 1546) bezat veertig jaar later goederen te Jislum, Garijp, Roordahuizum en op de Nijehoofster terp in Leeuwarden. Gabbe stond bekend als "de Godsridder" omdat hij een pelgrimage naar het Heilige Land ondernam.
Het lukte Johannes van Dijk Douma staten (zoals het goed in 1531 werd genoemd), Douwema saete en Douwema heem (1543) te Jislum te identificeren als de sate met nummer 3 in het floreenkohier ten oosten van het kerkhof.

* De naam Thiesse kwam ook later nog bij de Douwema's voor.
Bewoners Thiessa Douwema
1511, 1546 Gabbe Douwema
1640 Doetke van Roorda, wed. Donia, gebruiker Marten Symens
1698, 1700 jonker Tjaard van Burmania, gebruiker Jan Cornelis weduwe
1728 ontvanger jonker Epo Sjuck van Burmania en een dochter van Ulbe Sixma van Andla , gebruiker Dirk Jans
1832 Jacob Jenzes Terpstra
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Website van Hisgis