Eminga State te Stiens

Ligging De Eminga State stond te Stiens, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Een interessant huis was Eminga state. Het was al in 1511 een pachtboerderij. Ook in latere tijd bleef het dat. Het was het stamhuis van de familie Eminga, die er haar naam aan ontleende. Behalve het feit dat de Eminga's en hun erfgenamen nog eigenaars waren, herinnerden in de 16de eeuw de stinswier die er naast lag en de kerkelijke verhoudingen rond dit huis nog aan het voormalig belang van Eminga state. Hoewel de state ten noorden van het dorp en de kerk van Finkum lag, behoorde het kerkelijk - en daarom ook wereldlijk - tot Stiens. Het vormde daardoor een exclave van Stiens tussen Finkum en Hijum. Waarschijnlijk hebben de (rechtsvoorgangers van de) Eminga's de stichting van de filiaalkerken Finkum en Hijum niet ondersteund en zijn ze bij de moederkerk van Stiens gebleven. Schotanus veronderstelde dat daarbij sprake van een vete is geweest: de stinsen van Eminga ende Aebinga niet verre van malckanderen - 't eene behorende aen Steens, 't ander onder Hyum - plegen tegen malckanderen in oorlogh te staen. In 1418 werd Syric Emengha fon Stenze genoemd. Hij was rechtsopvolger en erfgenaam van de familie Sjoerdsma van Lekkum. Volgende generaties waren volgens de traditie Syuck Eminga, gehuwd met Frouck Wiarda van Goutum, en hun zoon Menno Eminga, gehuwd met Tiemck Petersdr Cammingha. Hun zoon Rienck Eminga alias Cammingha van Cambuur was in 1511 eigenaar van Eminga.1373 In 1543 wordt land van Emeghe op die Ees - het akkercomplex ten noorden van Finkum - genoemd en grensden Eemegha Groete weyde aan prebendeland van Finkum; en betaalde Eminga jaarlijks een rente aan de sacrista van Stiens.1374 Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!