Eslum State te Ludingakerk

Ligging Deze state lag in de buurschap Yslumburen, gemeente Franekeradeel, maar de exacte locatie is niet bekend.

Ontstaan Het huis wordt in 1427 genoemd.
Geschiedenis Goslinga was in de vroege 15de eeuw één van de twee rechtvoerende staten te Yslumburen onder Ludingakerke. Hilla thoe Eslum voerde het recht ervan; voor de andere voerde in 1427 Epa thoe Kee het recht. Omdat het overgrote deel van het kerspel Ludingakerke bestond uit kloostergoed dat geen recht voerde - Yslumburen was er geheel door omringd - waren deze twee states samen met vier ten westen van Midlum de enige die in Ludingakerke bij de rechtsomgang betrokken waren.

Bewoners 1427 Epa thoe Kee
Huidige doeleinden Omdat de exacte locatie onbekend is, zijn logischerwijs ook de huidige doeleinden van het State terrein onbekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009