Ewinghastins bij Dantumawoude

Ligging Deze stins stond bij Dantumawoude, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins is ontstaan.
Andere benaming Stins op het Heechhiem
Geschiedenis De naam Ewingha komen we voor het eerst in 1369 tegen: Dodo Ewingha de Dointhimwalda was één van de grietmannen van het district Wininghe, dat gevormd werd door de zes grietenijen van Oostergo. Dezelfde naam komen we ook nog tegen in 1423. Dan wordt er gesproken over de gezusters Betteka en Wapeka Ewyngha.

Ten noordwesten van de Bongastins bevond zich een sate met daarachter een stinswier. Deze zien we weergegeven op de kaart van Schotanus uit 1718 en ook in het atlas van Eekhoff uit 1850 zien we nog een kleine verhoging. Teunissen stelt in zijn boek "Ald Dantumadiel" zonder argumentatie dat deze sate hetzelfde is als Ewingha. Deze sate was in 1640 eigendom van de erfgenamen van de grietman Aernsma en wordt in de 18de eeuw "de sate it Heechhiem" genoemd.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!