Eysinga State te Berlikum

Ligging Deze state stond ten westnoordwesten van Berlikum, gemeente Menaldumadeel, bij de Wiersterzijl.

Schilderij van Tjalling van Eysinga (1562 - 1603)

Andere benamingen Aesterfal, Oosterwal
Ontstaan Het is onbekend wanneer de State is gebouwd.
Geschiedenis Al vrij vroeg is er sprake van de State Aesterfal bij de Wiersterzijl. Die stond aan de oostkant van de vaart, het Moddergat genoemd, die via deze zijl uitmondde in de Middelzee.
Na de afbraak van de state is de boerderij die het huis verving, aan de overzijde van de vaart gebouwd, dus aan de westkant, maar heeft de naam Oosterwal behouden. De huidige (woon)boerderij staat binnen de tegenwoordige bebouwde kom van Wier.

In 1640 was de state eigendom van de Grietman van Menaldumadeel, jhr. Tjalling van Eysinga. Die woonde daar af en toe ook en daardoor zal Aesterfal de naam Eysinga State hebben gekregen. Grietman Van Eysinga was ook eigenaar van Heringa State te Marsum dat later Popta-slot genoemd zou worden. In het stemkohier van 1640 wordt het huis met stem 1 van Berlikum nog "Oosterwal" genoemd.
In 1700 is stem 1 eigendom van "wed. van de hr. Bruinsveld, in leven schout bij nagt ter zee" en is dan 47 pondemaat groot waarvoor de ronde som van 20 floreen aan belasting betaald moet worden.
Bewoners 1640 Tjalling van Eysinga
1700 wed. Bruinsveld
Huidige doeleinden Het is nu een woonboerderij. Deze boerderij werd waarschijnlijk kort voor de afbraak van de State Aesterfal of Eysinga gebouwd. Echter aan de andere zijde van de vaart en ligt daardoor in het buurdorp Wier.
Opengesteld Het huis is niet te bezichtigen.
Foto's De huidige boerderij Kaartje met de States rond Berlikum en Wier
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland" ca. 1775
"Skiednis fan Menameradiel" red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
"Prekadastrale Atlas fan Fryslân" door J.A. Mol en P.N. Noomen, 2000
Afb. 1: Archief van J. Leemburg
Foto 1: Archief van J. Leemburg
Afb. 2: Archief van J. Leemburg