Eysinga State te Burum

Ligging Deze state stond net ten noordoosten van Burum, gemeente Kollumerland.
Andere benaming Het Hoog
Ontstaan Het is niet bekend wanneer de state is gebouwd.
Geschiedenis Dit huis komt meestal voor onder de naam t Hoog, welke naam aan huizen met bewoners met rechterlijke macht gegeven placht te worden. Het huis zou eigendom zijn geweest van het Gerkesklooster.
Aan de tegenwoordige van Eysingaweg, de weg naar Warfstermolen, voorbij de korenmolen lag Eijsinga State, dat door de schoolmeester in 1857 nog genoemd wordt. Dit huis komt voornamelijk voor onder de naam t Hoogh, welke naam aan huizen met bewoners met rechterlijke macht gegeven placht te worden. Het huis is eigendom geweest van het Gerkesklooster. In 1639 werden zathe en landen als voormalig kloostergoed door de provincie Friesland verkocht aan Sjouck Fogelsangh, echtgenote van Jacob Pibes Doma die ook Eysma State in bezit hebben gehad.

In het Recesboek Weeskinderen komt in 1664 voor Jan Reiners Eisinge. Maar of hij met Eijsinga State te maken had, is niet duidelijk. Mogelijk als pachter, want volgens mr. Andreae kwam het goed na Sjouck van Fogelsangh bij vererving in bezit van de familie Fruitier (zie ook Abbema State en Oostenburg te Kollum). Pas in 1853 werden de zathe en landen de Roode Schuur en de Fogelsanghsbank in de kerk te Burum als behorende bij de zathe Het Hoog publiek verkocht.
Bij deze state behoorde in de 18e eeuw geen land dan direct rond het hornleger.
Bewoners 1639 vermoedelijk Sjouck Fogelsangh en Jacob Pibes Doma
fam. Fruitier
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, Kollumerland