Fetza State te Dronrijp

Ligging Deze state stond ten noorden van het dorp Dronrijp, gemeente Menaldumadeel, iets ten westen van het nog bestaande huis Schatzenburg.

Tekening van J. Stellingwerf uit 1723

Ontstaan Voor zover bekend is Fetza State in de 15e eeuw of al eerder gebouwd.
Geschiedenis In 1529 was Aelcke van Hermana, weduwe van Lolle Heresz. van Ockinga eigenaresse van Dotinga State, dat ze waarschijnlijk van haar vader Hobbe Taeckesz. van Hermana had geërfd. Zij had tot aan haar tweede huwelijk op Fetza State gewoond.
Lolle van Ockinga was al in 1520 gestorven en ligt begraven in de kerk van Dronrijp. Op zijn opvallende grafsteen is een ridder in vol ornaat afgebeeld. Hij was een hoofdeling, een heerschap van stand uit de 15e eeuw, maar één van de laatste van zijn soort.

Zijn zoon Watze leefde in een heel andere eeuw. De feodale vetes waren afgelopen en om je zin te krijgen moest je het met praten af kunnen. Watze studeerde daarom rechten, was een tijdje Grietman van Menaldumadeel (1540-1542) maar het grootste deel van zijn leven Raadsheer aan het Hof van Friesland (1549-1575). Hij werd ook wel “De Oude” genoemd.
In het midden van de 17e eeuw, in ieder geval in 1656 en 1665 was de state eigendom van Douwe van Ockinga.

Rond 1670 komt de state in handen van de overste Watze van Burmania en later van zijn weduwe Fed van Cammingha.
Rond 1700 is bezitter de oud-kapitein Taecke Sybrand van Burmania. Hij was verslingerd aan de “bullescheyt” (sterke drank) en raakte in geldnood. Misschien ook wel omgekeerd, door geldnood aan de drank. Hij verkocht op zeker moment “de magnifique alé of opreed na Fetza, bestaande uit 6 rijen vleurige yperen boomen om nooddruft voor half geld”. En dat was jammer, zo schrijft meester Roucoma verder in zijn kroniekje, want “ ’t was een cieraad van de Rijp en soo mooy en regulier als er een in de provincie waare”. Als zoiets voor half geld verkocht moet worden is het inderdaad erg slecht gesteld met de financiën en het ziet er naar uit dat de state langzaam aftakelde. Rond 1750 is het mooie huis met trapgevels, gracht, poort en al “gansch vervallen”.
Bewoners tot 1520 Lolle van Ockinga
1520-1529 Aelcke van Hermana
1529-1575 Watze van Ockinga
rond 1660 Douwe van Ockinga
rond 1670 Watze van Burmania
Fed van Cammingha
rond 1700 Taecke Sybrand van Burmania
Huidige doeleinden Op de plek van de state staat nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet te bezichtigen.
Foto's Zwart/wit foto van de boerderij uit febr. 1982 Foto van de boerderij uit begin 2008 Nog een foto van de boerderij uit begin 2008
Schilderij van Lolle van Ockinga rond 1510 (?) Kaartje met de States rond Dronrijp
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
Afb. 1: “Skiednis fan Menameradiel”, origineel in prentenkabinet Fries Museum
Foto 1 t/m 3: Jan Leemburg
Afb. 2: “Skiednis fan Menameradiel”, origineel in gemeentehuis Menaldum
Afb. 3: Archief J. Leemburg