Fockens State te Beetsterzwaag

Ligging Deze State stond in Beetsterzwaag, gemeente Opsterland.

Afbeelding van de State van voor 1879

Ontstaan Dit huis werd in of voor 1600 gebouwd.
Geschiedenis Van de vele adellijke huizen, die in Beetsterzwaag gestaan hebben, is de Fockens State de oudste en moet dan ook als oer-nederzetting gezien worden.
De familie Fockens was n van de families, die in de 17e eeuw in de streek Beets-Beetsterzwaag-Olterterp uitgegroeid was van eigenerfde of grietman tot grootgrondbezitter. Andere families waren Van Boelens, Fockens, Lycklama, Teijens en Vierssen. In de 19e eeuw vestigden zich opnieuw een aantal adellijke families zich hier.

Uit de familie Fockens die op de Fockens State woonde, kwamen verschillende leden, die tussen 1600 en 1692 grietman werden. De familie werd daarna opgevolgd door de familie Teijens. In de 19e eeuw komen we dan Sake van Teijens tegen, die eerst grietman en later burgemeester (sinds 1850) van Opsterland was. Hij liet omstreeks 1855 de State afbreken en grotendeels vernieuwen.
In 1879 komen we als eigenaar Marcus van Heloma tegen, die het grote voorgebouw van de State laat afbreken en er -naar ontwerp van de plaatselijke architect Luitje de Goed- een dwarsgeplaatste boerenwoning voor in de plaats laat zetten. Marcus had de State van Oene van Teijens gerfd, die een broer was van Sake van Teijens.

De State die Sake van Teijens tussen 1853 en 1857 op de wapenzaal na geheel had laten verbouwen, bestond uit twee bouwlagen. Het gebouw bestond uit een voorhuis en een even groot achterhuis, waar een grote schuur tegenaan was gebouwd. Het huis had grote schuifvensters en was gestuct.In het pleisterwerk waren banden aangebracht met een decoratief pseudo-vakwerk.
Het huidige voorhuis van de boerderij lijkt in de verste verte niet meer op een State.
Bewoners 1600 - 1692 familie Fockens
1692 familie Teijens
ca 1840 - na 1857 Sake van Teijens
Oene van Teijens
1863 - 1876 Binnert Philip Baron van Harinxma thoe Slooten (bewoner)
1879 Marcus van Heloma
Huidige doeleinden De State is nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en states, adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1: Stinsen en states, adellijk wonen in Friesland, 1992