Fockingastins te Blessum

Ligging Deze stins stond ten zuidwesten van Blessum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1484 genoemd.
Andere benamingen Wissema, Fockinga goed, Fockema
Geschiedenis Deze stins was in de 15e eeuw ook in bezit van de familie Rinia van de Riniastins.
Dit blijkt uit een akte uit 1484 waarin "Lysck Doekema alias Rinia in Blessum" behalve Rinia state en het goed ten zuiden daarvan, ook Fockinga goed, gelegen ten zuidwesten van het dorp, vermaakt.
In de 16e eeuw komt de stins in bezit van Reynsck Pietersdr Auckema. Zij is een kleindochter van een Rinia en haar tweede huwelijk gaat ze aan met Sape van Wissema, waardoor Fockemastins ook voorkomt onder de naam Wissema. We zijn dan tegen het einde van de 16e eeuw belandt en de stins ontwikkelt zich tot een herenhuis.

Sape en Reynsck krijgen een zoon, Jan Sapes van Wissema, die in 1592 te Blessum op Wissema State woont. Deze jonker sterft in 1624 en hij wordt begraven in de grafkelder van de familie Wissema in de kerk van Blessum. Zijn graf wordt gedekt door een grote fraaie blauwe gebeeldhouwde zerk.
De state komt na zijn dood in bezit van zijn twee zonen Duco/Doeke en Hector van Wissema. Beide mannen zijn niet getrouwd en hebben daaardoor ook geen nakomelingen. Volgens de stemkohieren van 1640 is dan alleen Doeke eigenaar. Na de dood van Doeke en Hector komt de State in bezit van hun nicht Lucia (Lisck) van Wissema, die weduwe is van Carel van Roorda, grietman van Idaarderadiel.
In opdracht van haar wordt Wissema in 1672 verbouwd en komt er een nieuw huis met koetshuis en een poort boven boven de gracht.

Op de kaarten van Winsemius (1622) en Schotanus (1664) is Wissema als adellijk huis aangegeven. Terwijl op de kaarten uit 1688 en 1718 rond het huis singels afgebeeld zijn. Het huis lag ten zuidoosten van de kerk van Blessum.

Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
WISSEMA of Wisma, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Menaldumadeel, arrondissement en 1 1/2 ten westzuidwesten van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten zuidoosten van Berlikum, in Blessum.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans bouwland.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
G. Mast te Stiens
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis