Fonsstins

Ligging Deze stins stond iets ten noorden van Jorwerd, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel.
Andere benaming Fondens
Ontstaan
Geschiedenis Iets ten noorden van Jorwerd ligt het buurtje Fons, dat zijn naam gegeven heeft aan het geslacht met dezelfde naam. Er is niet veel van dit geslacht bekend en nog minder is er bewaard gebleven van de stins die daar in vroeger tijden stond.

Mogelijk is Liwa Fondens eigenaar geweest die gehuwd was met Catharina van Aylva en sneuvelde in 1500 bij Franeker. Dit paar woonde echter op Fockema State dat ook onder Jorwerd stond.
In 1533 was Hotze Fons, of zoals toen geschreven werd Hotthio Fondens, pastoor te Jorwerd. Hij erfde Fockema State, maar of hij ook eigenaar van Fons is geweest, wordt er niet bij verteld.

Met de dood van Wytze Fons in 1797 is dit geslacht uitgestorven. De stins/state stond er toen al heel lang niet meer. Zelfs op de kaart van Schotanus uit 1664 zijn slechts een paar huisjes ingetekend. Geen tekentje van "vernietigde edele state" of "eigenerfde state", zelfs niet het kleine cirkeltje dat op zijn kaarten een hofstede aangeeft.
Bewoners ca. 1450 Doecke Fons
1500 waarschijnlijk Lieuwe Fondens
1533 waarschijnlijk Hotze Fons
Huidige doeleinden Van deze stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbn fan de Fryske Akademy
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Chr. Schotanus (1664)
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1780
Aantekeningen van J. Leemburg uit diverse publicaties