Foppinga State te Dronrijp

Ligging Deze state stond net ten zuiden van het dorp Dronrijp, gemeente Menaldumadeel.

Tekening van de State in 1723 door J. Stellingwerf

Ontstaan Voor zover bekend is de State in de 14e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Foppinga State was een van de oudere stinzen/states in Menaldumadeel. Al in 1426 is er sprake van een Hessel Foppinga die in dat jaar te Dronrijp sterft.
In 1529 deed Salvius van Foppinga aangifte van het zwanenrecht van Foppinga State en tegelijkertijd van dat recht op Dotinga State, dat eigendom is van zijn echtgenote Aelcke van Hermana.

In 1606 trouwt de Rooms Katholieke eigenaar Seino Lewe met Tytcke van Vervou, weduwe Coenders.
Damas van Loo, een telg uit het bekende Leeuwarder magistratengeslacht, kocht de state in 1654, maar Arend van Loo, kapitein-majoor van een regiment infanterie, deed het 4 jaar later (1658) alweer van de hand. Waarschijnlijk kon ook hij het geld beter gebruiken dan het huis… Het was dan ook een dure tijd om je stand op te houden als officier.

In 1665 is het goed eigendom van Margaretha van Cammingha, weduwe van Sicco van Grovestins, raadsheer aan het Hof van Friesland, die tijdens zijn leven eigenaar was van Dotinga State.
Wumkes schrijft in zijn kroniek bij 1723 “Foppinga-state aldaar van Mevr. Haersolte, geb. Grovestins, bewoond door den hr. Heemstra.
Op de kaart van Halma uit 1718 is de State nog groot aangegeven en lijkt nog in volle bloei. Volgens Van Burmania is de state echter reeds in 1742 afgebroken. Later werd op het terrein van de State zuivelfabriek ‘De Takomst’ gebouwd.
Bewoners tot 1426 Hessel Foppinga
1529 Salvius van Foppinga
1606 Seino Lewe
1654 Damas van Loo
1658 Arend van Loo
1665 Sicco van Grovestins
1723 mevrouw Van Haersolte-Grovestins, bewoner jhr. Van Heemstra
Huidige doeleinden De huidige doeleinden zij mij onbekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto van de gebouwen op het vroegere State-terrein in 2008 Kaartje met de States rond Dronrijp
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kroniek van het hedendaagse Friesland” van Dr. Wumkes
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1775
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
Foto 1: J. Leemburg
Afb. 1: “Skiednis fan Menameradiel”, origineel in prentenkabinet Fries Museum
Afb. 2: Archief J. Leemburg