Galamastins te Warns

Ligging De Galamastins stond te Warns, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins is in of voor 1494 ontstaan.
Geschiedenis In 1494 wordt door Douwe Galama de Sydtsmastins in Warns verwoest, waarschijnlijk door zijn rivaliteit als Vetkoper met de Schieringer Jelmer Sydtsma over de heerschappij in Warns. Al eerder, namelijk in 1486 was Douwe samen met zijn broer Hartman betrokken bij gewelddadigheden in Warns.
Rond die tijd, in 1494 of eerder laat Douwe of Doede Galez Galama een versterkt huis in Warns bouwen. Dat hij belangstelling voor Warns heeft gekregen ligt mogelijk in het feit dat Douwe trouwde met Jouck Inhera, een dochter van Sicke Inhemra alias Douwema te Rauwerd. Uit de archieven blijkt verder dat hij in 1492 en 1501 op Blinxstra State te Akkrum woont.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!