Gauckema stins te Oudwoude

Ligging Gauckema stins lag ten noorden van Oudwoude bij "de Wirden" of Oudwoudmerzijl.
Andere benaming Galamazathe
Ontstaan Wanneer dze stins werd gebouwd is onbekend.
Geschiedenis Bij de Wirden ten noorden van Wijgeest lag op Oudwouderzijl de sate Gauckema, zo vermeld in 1624, en later "Galama zathe" genoemd. Een stins wordt er niet genoemd. De state is interessant omdat hij het stamhuis was van een adellijke familie die aan het begin van de 16de eeuw met Remmersma's van Dokkum, Mellema's van Oostrum en Bootsma's van Kollum verzwagerd was. Eind 15de eeuw woonde Ritscke Gauckema 1) er, wiens dochter Eets trouwde met Poppe Riemersma alias Mellema. In 1543 had inderdaad Poppe Mellema land "by Oltwaltmer syel". Zijn dochter Luts was de schoonmoeder van Otto van Galama wiens dochter Aelcke Galama, achterkleindochter van Poppe Mellema dus, in 1624 eigenaresse was. Aelckes dochter Sjouck van Hiddema trouwde met Epe Douma, die in 1640 als eigenaar wordt genoemd. In 1700 wordt de sate omschreven als "zate omtrent Oudwoudmerzyl".

1) Ritscke Gauckema noemde zich naar zijn vrouw ook Bootsma. Zie Bootsma te Kollum en Remmersma te Dokkum.
Bewoners rond 1490 Ritscke Gauckema
Poppe Riemersma/Mellema
Luts Mellema
Otto van Galama
1624 Aelcke van Galama
1640 Sjouck van Hiddema en Epe Douma
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009